Upravne enote

Uprava je po Sloveniji razdeljena na upravne enote. Te so organizirane po teritorialnem principu, kot splošne upravne enote, tako da pokrivajo vsa področja. So upravni organi, ki odločajo o upravnih stvareh na I. stopnji. Posamezna UE je razdeljena na notranje organizacijske enote, ki niso upravni organi. UE vodi načelnik, ki ga imenuje vlada na predlog ministra za notranje zadeve. Načelnik vodi UE in jo predstavlja navzven, prav tako pa določi organizacijsko strukturo upravne enote. Vsaka UE ima tako organizacijsko enoto za splošne zadeve in enoto za prostorsko urejanje, medtem ko imajo večje UE enoto za vsako ministrstvo posebej. Vodje teh enot imenuje vlada na predlog ustreznega ministra (npr. vodjo OE za prostorsko urejanje predlaga minister za okolje in prostor). Načelnik UE je odgovoren vladi, medtem ko ministrstva nadzorujejo vsako svoje področje dela. Poleg tega dajejo ministrstva obvezne usmeritve za delo UE.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog