Občine

Občina je temeljna lokalna skupnost v Sloveniji. Ustrezno naj bi zadovoljevala potrebe svojih prebivalcev in izpolnjevala druge naloge, zato se lahko ustanovi na območju, na katerem je zagotovljena popolna osnovna šola, dostopnost do primerne zdravniške in socialne oskrbe, preskrba z življenjskimi potrebščinami, komunalna opremljenost, ... Občina se ustanovi z zakonom, vendar je prej nujno potrebno opraviti referendum, s katerim se ugotovi volja prebivalcev območja.

Po zakonu občina opravlja naslednje naloge:

 • upravlja občinsko premoženje;
 • omogoča gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
 • načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in gradnje objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
 • ustvarja možnosti za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada stanovanj;
 • v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, skrbi za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, socialno ogrožene, invalide in ostarele;
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
 • ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
 • ustvarja možnosti za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kakovost življenja njenih prebivalcev;
 • pospešuje vzgojno, izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju;
 • pospešuje razvoj športa in rekreacije;
 • pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno-knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
 • gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;
 • opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
 • organizira komunalno redarstveno službo in skrbi za red v občini;
 • skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
 • organizira pomoč in reševanje za primer elementarnih in drugih nesreč;
 • organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
 • določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov;
 • sprejema statut občine in druge splošne akte;
 • organizira občinsko upravo;
 • ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Mestna občina poleg teh nalog opravlja še določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. Status mestne občine lahko pridobi le tisto mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, poleg tega pa mora izpolnjevati še dodatne pogoje.

Občinski organi so Občinski svet, župan in nadzorni odbor. Občinski svet, ki je predstavniško telo občine in ga volijo prebivalci občine za 4 leta. Je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Ima predvsem funkcijo sprejemanja pravnih aktov, nadzorno funkcijo in funkcijo odločanja o konkretnih zadevah. Občinski svet sprejema splošne akte občine, kot so statut, odloki, prostorski plani, proračun, zaključni račun in drugi. Župan je individualni organ, katerega glavna naloga je, da vodi občinsko upravo, ter vodi in predstavlja občino.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog