Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

Sestavljena je iz glavne knjige, v katero se vpisujejo podatki o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z njimi, in zbirke listin, ki vsebuje dokumente, na podlagi katerih je nastal vpis v zemljiško knjigo. V zemljiško knjigo se vpisujejo nepremičnine, ki so lahko samostojen predmet stvarnih pravic. To so bodisi zemljiška parcela, lahko pa tudi objekt oz. njegov posamezen del, če je seveda lahko samostojen predmet stvarne pravice.

Stvarne pravice na nepremičninah se pridobijo oziroma prenehajo s trenutkom začetka učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo, če zakon ne določa drugače.

V zemljiško knjigo se vpisujejo naslednje stvarne pravice:

 • lastninska pravica;
 • hipoteka;
 • zemljiški dolg;
 • služnostna pravica;
 • pravica stvarnega bremena;
 • stavbna pravica.

Poleg stvarnih pravic, se v zemljiško knjigo zabeležijo tudi naslednje, na nepremičnini obstoječe obligacijske pravice:

 • pravica prepovedi odtujitve oz. obremenitve, če je nastala na podlagi pravnega posla lastnika nepremičnine;
 • zakupna in najemna pravica;
 • predkupna oz. odkupna pravica, nastala na podlagi pravnega posla;
 • posebna pravica uporabe javnega dobra;
 • nekatere druge pravice, za katere tako določi zakon.

Več o zemljiški knjigi >>

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog