Težave pri vpisu lastninske pravice

Za vpis v zemljiško knjigo potrebuje kupec, kadar nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, celotno verigo originalnih kupoprodajnih pogodb, od investitorja naprej. Originalna prodajna pogodba mora vsebovati:

  • originalni žig davčne uprave za odmero davka na promet nepremičnine,
  • originalni notarski zapis,
  • originalne sodne takse.

Težava se pojavi, kadar ne obstaja originalna kupoprodajna pogodba in ko želi novi lastnik, pridobljeno nepremičnino vpisati v zemljiško knjigo, pa mu sodišče zavrne vpis, ker ne razpolaga z vsemi originalnimi pogodbami.

V tem primeru ima kupec možnost izstavitve posadne listine. Ta nadomesti originalno prodajno pogodbo. Podpišeta jo kupec in prodajalec. Posadno listino je potrebno prijaviti na enak način kot je to potrebno pri novi prodajni pogodbi. Na tej osnovi se novi lastnik lahko vpiše v zemljiško knjigo. Stroški, ki pri tem nastajajo se nanašajo predvsem na sestavo te listine ter na stroške notarske overitve podpisov na posadni listini. Postopek lahko izvedemo samo v primeru, ko ima prodajalec možnost podpisa posadne listine.

Če prodajalec posadne listine ne more izstaviti, ker je npr. že umrl ali je podjetje prenehalo poslovati in ne obstaja več, predvideva Zakon o zemljiški knjigi postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki nadomesti originalno prodajno pogodbo.

Pri tem mora predlagatelj postopka (torej kupec) izkazati, da je bilo v njegovo korist oz. v korist njegovih prednikov izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske pravice in da je listina o lastništvu uničena oz. se je izgubila.

Predlog za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine lahko vloži samo oseba v korist katere bi bilo mogoče dovoliti vknjižbo lastninske pravice.

Predlagatelj mora v predlogu, ki se nanaša na vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navesti:

  • podatke o vsebini listine, katere vzpostavitev se s predlogom zahteva in podatke o osebi, ki je to listino izstavila, ter o osebi, v korist katere je bila ta listina izstavljena;
  • dejstva, iz katerih verjetno izhajajo okoliščine za izgubo prodajne pogodbe.

Zemljiškoknjižno sodišče zavrže predlog za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine kot nedovoljen, če predlagatelj zahteva vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ne da bi hkrati z zemljiškoknjižnim predlogom zahteval tudi vknjižbo lastninske pravice v svojo korist.

Če registrsko sodišče ne zavrže predloga za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izda sklep o začetku vzpostavite zemljiškoknjižne listine s katerim predlagatelju tudi naloži predujem za stroške objave oklica o začetku postopka. Zemljiškoknjižno sodišče dovoli vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ki nadomesti originalno prodajno pogodbo v primeru, če ugovor v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ni bil vložen ali je le ta bil zavržen.

V primeru, da se izpodbija sklep o dovolitvi vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine, veljajo določila, ki so določena za tožbo za izpodbijanje vpisa. Vsak, ki meni, da so z vpisom, ki je bil opravljen, kršene njegove pravice na nepremičnini, lahko v roku treh let od dneva začetka uporabe nastavljene zemljiške knjige s tožbo, vloženo proti imetniku zahteva, da se ugotovi obstoj njegove lastninske ali druge pravice.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog