Zemljiškoknjižni izpisek

Vsi vpisani podatki v glavni knjigi zemljiške knjige so javni in jih sme vsakdo pregledati, prepisovati ali zahtevati, da mu zemljiškoknjižno sodišče izda overjen izpisek iz zemljiške knjige.

Na zahtevo občana je dolžno vsako zemljiškoknjižno sodišče izdati izpisek iz zemljiške knjige, ne glede na to, katero krajevno sodišče je pristojno odločati o vpisu v zvezi s posamezno nepremičnino. Na zahtevo izda zemljiškoknjižno sodišče tudi potrdilo, da določen vpis obstaja, da v zvezi z določeno nepremičnino ni poznejših vpisov, da je določen vpis izbrisan ali da določenega vpisa ni. Na posebno zahtevo se zagotovi tudi vpogled prej vpisanih podatkov, ki so bili zaradi kasnejših vpisov izbrisani (zgodovinski izpisek iz zemljiške knjige). Poleg zemljiškoknjižnega izpiska, lahko vsakdo, ki izkaže upravičen interes, zahteva, da mu zemljiškoknjižno sodišče omogoči vpogled v zbirko listin oziroma, da izda prepis listine s potrdilom o tem, da je izvirnik oziroma overjeni prepis listine vložen v zbirko listin.

Pri nakupu nepremičnine lahko kupec pridobi zemljiškoknjižni izpisek od prodajalca, ali pa ga pridobi iz zemljiške knjige sam.

Za pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska so potrebni naslednji podatki:

  • številka zemljiškoknjižnega vložka;
  • številka parcele, ki je predmet prodajne pogodbe;
  • katastrska občina, na območju katere leži parcela;
  • izpolnjen obrazec, ki je na voljo na zemljiški knjigi, v katerem je potrebno navesti tudi namen, zaradi katerega zahtevamo zemljiškoknjižni izpisek.

Zemljiškoknjižni izpisek, je proti plačilu pristojbine (takse), izdan še v istem dnevu.

Zemljiškoknjižni izpisek je kupcu v veliko pomoč pri presoji pravnega statusa nepremičnine, saj je iz njega razvidno:

  • Ali je opis nepremičnine v zemljiški knjigi in prodajni pogodbi enak. V primeru, da ni, bo imel kupec težave s kasnejšim vpisom nepremičnine v zemljiško knjigo.
  • Ali je prodajalec lastnik nepremičnine. Če je bilo do tedaj lastnikov več, mora biti prodajalec v vložku naveden kot zadnji izmed lastnikov.
  • Ali je nepremičnina prosta bremen. Nepremičnina je prosta bremena, če v vložku na listu C ni ničesar zabeleženega. Morda sodišče o vpisu bremena še ni odločalo, zato je dobro preveriti tudi morebitne plombe.
  • Če je v zemljiški knjigi vpisana plomba, je potrebno preveriti, na kaj se nanaša in kakšnega pomena je za nepremičnino, ki je predmet kupoprodajne pogodbe.
Vpogled v zemljiško knjigo je danes omogočen tudi preko samopostrežnih računalniških terminalov, in sicer v času uradnih ur sodišča. Pri tem je potrebno poznati številko zemljiškoknjižnega vložka ali parcelno številko ter katastrsko občino.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog