Zemljiškoknjižno dovoilo

Eden od potrebnih dokumentov pri vpisu lastninske pravice, pridobljene na podlagi pravnega posla, v zemljiško knjigo, je tudi zemljiškoknjižno dovolilo.

Zemljiškoknjižno dovolilo je lahko vsebovano v sami listini o pravnem poslu, ki je podlaga za vpis pravice v zemljiško knjigo. V primeru, da je od listine, ki dokazuje pridobitev stvarne pravice, ločeno, mora biti zahtevku za vpis novonastale pravice v zemljiško knjigo priložena tudi listina, ki dokazuje obstoj pravnega posla, ki je podlaga za nastanek pravice.

Zemljiškoknjižno dovolilo mora biti, zaradi verodostojnosti podpisa lastnika nepremičnine, katerega pravica se s pravnim poslom zmanjšuje ali preneha, notarsko overjeno.

Če se zemljiškoknjižno dovolilo nanaša na nepremičnino, na kateri, po podatkih lokacijske informacije, obstaja predkupna pravica občine, mora biti zemljiškoknjižnemu dovolilu priloženo potrdilo občine, da ne uveljavlja predkupne pravice, oziroma notarski zapisnik, v katerem notar ugotovi dejstva, iz katerih izhaja, da je bila občini omogočena uresničitev predkupne pravice v skladu z zakonom in, da je ta ni uveljavljala oziroma uresničila.

V zemljiškoknjižnem dovolilu mora biti oseba, ki dovoljuje vpis v zemljiško knjigo, označena s podatki, s katerimi je vpisana v zemljiški knjigi. Zemljiškoknjižno dovolilo mora obsegati izjavo osebe, ki dovoljuje vpis, z vsebino določeno v Stvarnopravnem zakoniku. V listini, ki je podlaga za glavni vpis, mora biti nepremičnina označena z identifikacijskim znakom, s katerim je vpisana v zemljiški knjigi.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog