Nakup z ali brez nepremičninskega posrednika?

Za gradnjo stanovanjske stavbe je torej najprej treba kupiti parcelo, ki je s prostorsko ureditvijo namenjena gradnji objektov. Nakup lahko opravimo neposredno od fizične osebe, ki zemljišče prodaja, ali posredno preko nepremičninskih posrednikov oz. agencij. V praksi je neposredni nakup bistveno bolj tvegan od posrednega.

Nakup zemljišča brez nepremičninskega posrednika

Nakup zemljišča oz. nepremičnine v splošnem od fizične osebe je tvegan predvsem, če zemljišče ni vpisano v zemljiško knjigo. Zato je priporočljivo, da pri takem nakupu vsaj sodelujemo z odvetnikom ali z organizacijo za varstvo potrošnikov.

Pred nakupom zemljišča od fizične osebe je dobro preveriti prodajalca, zbrati informacije o njem, na podlagi katerih lahko preverimo ali je vreden zaupanja. Dobro ga je povprašati, zakaj nepremičnino prodaja in na diskreten način preveriti ali ima stalno zaposlitev, stanovanjsko oskrbo in urejeno družinsko okolje. Informacije je mogoče pridobiti neposredno od prodajalca s poizvedovanjem ali pa posredno, preko sosedov, raznih poznanstev in podobno.

Pozornost je seveda potrebna tudi pri sestavljanju in sklepanju pogodbe. Ob predaji parcele mora kupec natančno preveriti ali je prejel od prodajalca vse dokumente, in sicer v izvirniku, davčno potrjeni in notarsko overjeni.

Pred nakupom je nujno preveriti lastninsko pravico prodajalca in preveriti ali je zemljišče morda obremenjeno s hipoteko ali drugimi pravicami tretje osebe, ki bi lahko izključevala, omejevala ali zmanjševala pravice kupca na pridobljenem zemljišču. Pravno stanje je najlažje preveriti preko zemljiškoknjižnega izpiska, seveda če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo. V primeru, da nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, lahko kupec stanje preveri na podlagi listin, ki mu jih je prodajalec dolžan izročiti in na podlagi katerih bo po nakupu tudi vložil zahtevek za vpis parcele v zemljiško knjigo. Listina, ki to dokazuje, je navadno prodajna pogodba, nekoliko redkeje pa tudi odločba sodišča ali upravnega organa.

Pred samim nakupom je treba preveriti tudi dejansko stanje zemljišča in poiskati morebitne napake in pomanjkljivosti nepremičnine, ki bi lahko zniževale njeno uporabnost in ceno.

Nakup zemljišča preko nepremičninskega posrednika

Na področju trženja nepremičnin se je v zadnjem času razvilo mnogo nepremičninskih agencij, ki posredujejo pri prometu z nepremičninami. Nepremičninske agencije nudijo celovito ponudbo, od nakupa zemljišča do vpisa v zemljiško knjigo.

Z majem 2003 je stopil v veljavo nov Zakon o nepremičninskem posredovanju, ki je določil strožje pogoje za opravljanje dela nepremičninskega posrednika, kar je po eni strani znižalo število nepremičninskih posrednikov, po drugi strani pa nekoliko povečalo njihovo zanesljivost in verodostojnost. Kljub temu je pred sklenitvijo pogodbe z nepremičninsko agencijo ali posrednikom dobro preveriti njegovo ozadje, verodostojnost. Zanimivo je vedeti ali je agencija podpisala Kodeks dobrih poslovnih običajev, ali imajo zaposleni posredniki ustrezne licence za opravljanje dela in ali je družba zavarovana za škodo, ki jo povzroči s poslovanjem.

Osnovne storitve nepremičninskih agencij so:

  • vzpostavljanje stika med naročnikom in tretjo osebo,
  • preverjanje dejanskega in pravnega stanja,
  • potrebna priprava na sklenitev pravnega posla.

Dodatne storitve, ki jih ponujajo agencije in se plačajo posebej, so cenitve nepremičnin, udeležba v pogajanjih, priprava listin za vpis v zemljiško knjigo, hramba dokumentov (npr. originalnih pogodb) in hramba denarja (npr. are).

Nepremičninske agencije lahko pri posredovanju, po novem zakonu, zahtevajo največ 4 % zneska pogodbene cene, ki se ga lahko deli na dva dela, če se stranki tako dogovorita. V nasprotnem primeru znesek poravna stranka, ki želi prisotnost oz. posredovanje nepremičninske agencije.

Kontrolo in nadzorstvo nad izvajanjem storitev nepremičninskega posredovanja izvajajo tržni inšpektorji.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog