Plačilo davkov ob prenosu lastninske pravice na nepremičnini

Ob prenosu lastninske pravice na nepremičnini je treba plačati davek na promet z nepremičninami. Po veljavnem Zakonu o davku na promet z nepremičninami je promet nepremičnin vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, vključno z zamenjavo ene nepremičnine z drugo. Davek na promet nepremičnin se ne plačuje za nepremičnine, za katere je bil ob prenosu obračunan DDV. Zavezanec za davek je prodajalec nepremičnine. Osnova za davek je prodajna cena nepremičnine, vse kar predstavlja plačilo, ki ga je ali ga bo prejel od kupca za opravljen promet nepremičnine. Prodajalec plača davek v deležu 2 % davčne osnove. Davčna obveznost nastane takrat, ko je sklenjena pogodba, na podlagi katere se prenese nepremičnina.

Davek na dodano vrednost je vstopni davek in zadeva novozgrajeni objekt. Obračuna se pri prvem prenosu lastninske pravice. Višina davka je 8 % oz. 19 %. Promet z zemljišči je po zakonu o davku na dodano vrednost oproščen plačila DDV, ne glede ali so to pašniki, gozdovi, travniki, njive ali zazidljiva zemljišča z že izdanim gradbenim dovoljenjem. Razlog za davčno oprostitev odplačnega prometa z zemljišči lahko najdemo v dejstvu, da zemlja ne vsebuje nobene dodane vrednosti. Smiselno je, da je promet z zemljišči oproščen plačila DDV, saj zemljišča v nasprotju z drugim blagom ni mogoče proizvesti ali ga potrošiti.

V primeru, da je nepremičnina odsvojena pred pretekom treh let in če je od prodaje ali menjave dosežen dobiček, mora prodajalec plačati tudi Davek na dobiček kapitala. Stopnja davka je odvisna od vrste nepremičnine, ki je predmet prometa.

V primeru, da se nepremičnina deduje ali dobi v dar, je fizična oseba, ki jo prejme, zavezana k plačilu Davka na dediščino in darila. Višina davka je odvisna od dednega reda in vrednosti nepremičnine, znaša pa od 5 % naprej. Plačila davka na dediščino so oproščeni dediči prvega dednega razreda, torej starši in otroci.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog