Zemljiškoknjižni predlog

Zemljiškoknjižni predlog se vloži pisno. Vložiti ga je treba v enem izvodu, razen če se s predlogom zahtevajo vpisi, za odločanje o katerih je krajevno pristojno več zemljiškoknjižnih sodišč. V tem primeru mora biti predlog vložen v toliko izvodih, kolikor jih je treba za vsako od krajevno pristojnih zemljiškoknjižnih sodišč.

Zemljiškoknjižni predlog mora obsegati:

  • navedbo sodišča,
  • podatke o predlagatelju in njegovem morebitnem zakonitem zastopniku oziroma pooblaščencu, ki jih mora obsegati vsak predlog v nepravdnem postopku,
  • oznako predmeta predloga z identifikacijskim znakom nepremičnine, na katero se nanaša, in vrsto vpisa, ki se predlaga,
  • navedbo listin, ki so podlaga za zahtevani vpis,
  • določen zahtevek za vpis z navedbo identifikacijskega znaka nepremičnine, pri kateri naj se vpis opravi, ter vrste in vsebine vpisa, ki se s predlogom zahteva,
  • podpis vlagatelja.

Z enim zemljiškoknjižnim predlogom se lahko zahteva več vpisov, če vsi vpisi temeljijo na isti listini, tudi, če gre za iste pravice na različnih nepremičninah. Zemljiškoknjižnemu predlogu mora biti priložena listina oziroma listine, ki so podlaga za zahtevani vpis, in druge listine, če zakon tako določa.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog