Kataster

Vse nepremičnine so poleg v zemljiško knjigo vpisane tudi v ustrezni kataster. V uporabi sta dva katastra: zemljiški kataster in kataster stavb. Zemljiški kataster vsebuje podatke o zemljiščih, kataster stavb pa o stavbah.

Zemljiški kataster

Je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih in iz zbirke listin ter podatkov, ki omogočajo zgodovinski pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi. Osnovna enota je zemljiška parcela, ki je strnjeno zemljišče znotraj ene katastrske občine, ima evidentirano mejo in identifikacijsko oznako. Podatki o parceli, ki se vodijo v katastru, so: identifikacijska oznaka, meja, površina, lastnik, upravljavec, dejanska raba, zemljišče pod stavbo in boniteta zemljišča.

Kataster stavb

Je evidenca stavb in delov stavb. Stavba je objekt v katerega človek lahko vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti, ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco. Stavba ima en ali več delov, posamezni deli pa se lahko samostojno pravno urejajo.

Kataster stavb je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb ter iz listin, ki omogočajo zgodovinski pregled sprememb. V kataster stavb se vpisujejo podatki o stavbi: identifikacijska oznaka, lastnik, upravljavec, lega in oblika, površina, dejanska raba, številka stanovanja ali poslovnega prostora.

Zahtevo za vpis stavbe lahko vloži investitor, lastnik parcele, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe (ali njenega dela) ali upravnik. Zahtevo je mogoče vložiti, ko je gradnja stavbe v taki gradbeni fazi, da je mogoče izmeriti površino stavbe. Investitor je dolžan vložiti zahtevo za vpis najkasneje v 30 dneh po končanju vseh zaključnih gradbenih del, če pa se uporaba začne pred dokončanjem pa ob začetku uporabe. Zahtevi za vpis mora biti priložen elaborat za vpis stavbe v kataster, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Če pride do vpisa stavbe, zgrajene brez ustreznih dovoljenj, to ne pomeni, njene legalizacije.

Če pride do spremembe številke stavbe, stanovanja, poslovnega prostora, njene lege, oblike, površine ali rabe je treba v 30 dneh vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Zahtevo je treba vložiti tudi, če pride do združitve ali delitve stavbe, vpisa novega dela ali izbrisa stavbe (porušitve). Zahtevi je treba priložiti ustrezen elaborat.

Nastanek besedila: oktober 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog