Geodetske dejavnosti

Lastništvo nepremičnin mora biti jasno določeno. Predvsem pa morajo biti jasno določene meje nepremičnine (parcele, zgradbe, …). To zahteva zakonodaja, je pa tudi povsem praktičnega pomena, da ne prihaja do sporov. Vse izmere sodijo v geodetsko dejavnost.

Geodetska dejavnost so geodetske meritve in opazovanja, kartiranja ter druga dela in postopki, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, za razmejevanje nepremičnin in za tehnične namene. Zakonodajno jo pokriva Zakon o geodetski dejavnosti (sprejet januarja 2000). Geodetsko dejavnost izvajajo geodetska podjetja in geodetska služba katero sestavljajo Geodetska uprava RS (GURS), občine, Geodetski inštitut Slovenije in ministrstvo pristojno za obrambo. Geodetska služba skrbi za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, ter topografskega in kartografskega sistema. Loči se na državno (GURS) in lokalno (občine).

Naloge GURS:

 • pripravlja letni program državne geodetske službe;
 • usmerja izvajanje nalog s področja geodetske dejavnosti;
 • pripravlja predpise s področja geodetske dejavnosti;
 • skrbi za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov in za izdajanje teh podatkov;
 • skrbi za izobraževanje in usposabljanje delavcev geodetske uprave in geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje geodetskih storitev;
 • vodi določene upravne postopke;
 • izdaja dovoljenja za izvajanje geodetskih storitev;
 • vodi imenik geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev;
 • vodi imenik in nadzoruje delo oseb, ki imajo opravljen strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev;
 • nadzira delo Geodetskega inštituta;
 • opravlja druge naloge.

Geodetski inštitut RS izvaja razvojne in strokovno-tehnične naloge državne geodetske službe.

Naloge lokalne geodetske službe opravljajo občine, ki lahko to službo preko koncesije predajo geodetskim podjetjem. Lokalna geodetska služba obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav in temeljnih topografskih načrtov in druge naloge. Naročnikom proti plačilu izdajajo izpise, prerise, kopije in druga potrdila iz zbirk geodetskih podatkov.

Geodetske storitve lahko izvajajo le geodetska podjetja, ki pridobijo ustrezno dovoljenje. Da podjetje pridobi dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev mora:

 • biti vpisano v imenik geodetskih podjetij;
 • imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za morebitno povzročeno škodo v višini 41.729,26 €;
 • imeti zaposleno najmanj eno osebo ali pogodbeno sodelovati z osebo, ki je vpisana v imenik geodetov, ima opravljen posebni strokovni izpit in aktivno govori slovensko;
 • razpolagati z ustrezno tehnično opremo in prostori.

Geodetska podjetja po naročilu strank ali GURS opravljajo in izdelujejo:

 • geodetske načrte,
 • ureditev meje ali dela meje, obnova mej,
 • izravnava dela meje,
 • parcelacijo,
 • označitev meje,
 • evidentiranje zemljišča pod stavbo,
 • zakoličbo različnih objektov,
 • spremembo vrste rabe, katastrske kulture, katasterkega razreda;
 • ugotavljanje dejanske vrste rabe;
 • komasacijo stavbnih zemljišč;
 • pogodbeno komasacijo;
 • zemljiškokatastrsko izmero;
 • izmero in odmero cest;
 • vpis stavb v kataster;
 • drugo.

Podjetje mora za vsako storitev imenovati odgovornega geodeta, ki mora biti vpisan v imenik geodetov in ima opravljen strokovni izpit. Tak geodet se izkaže z geodetsko izkaznico, ki jo izda Geodetska uprava RS. Vse geodetske storitve, ki so podlaga za urejanje mej zemljišč in parcelacijo, lahko opravlja le geodet, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in opravljen posebni strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev.

Nastanek besedila: oktober 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog