Prodaja gozda

Lastnik gozdne parcele jo lahko kadarkoli proda. Edina omejitev, ki pri tem obstaja, je, da gozdnih parcel, ki so manjše od 5 ha, ni mogoče deliti na manjše. To pomeni, da, če parcela ni večja od 5 ha, jo je treba prodati v celoti in ne le njenega dela. Izjema je, če gre za prodajo z namenom izgradnje javne infrastrukture (npr. cesta, daljnovod). Lahko pa se prodajajo solastniški deleži na parceli. Pri tem parcela ostane nespremenjena, spremenijo pa se njeni solastniki (in njihovi deleži).

Če prodajalec lahko brez omejitev proda gozd, pa so pri nakupu določene omejitve. Obstajajo predkupne pravice, torej, kdo ima prednost pri nakupu. Vrstni red predkupnih upravičencev:

1. Republika Slovenija, če gre za komplekse gozdov večje od 30 ha;
2. Republika Slovenija, če gre za varovalne gozdove ali gozdove s posebnim namenom;
3. lokalna skupnost (občina), če gre za gozdove s posebnim namenom;
4. sosed mejaš;
5. drugi lastniki gozdov, pri čemer ima prednost tisti, ki ima svojo gozdno parcelo bližje parceli, ki se prodaja.

Sam postopek prodaje predpisuje Zakon o kmetijskih zemljiščih. Prodajo gozdnega zemljišča mora odobriti upravna enota. Izjema so prodaje v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij, med zakonci in zakonitimi dediči, solastniki in prodaje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ter na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe. Izjema je tudi v primeru prodaje gozda v katerem stoji legalno zgrajen objekt.

Lastnik, ki prodaja gozd mora ponudbo za prodajo v treh izvodih izročiti upravni enoti, kjer leži gozd, ki je predmet prodaje. Ponudba mora vsebovati osebne podatke o prodajalcu, podatke o gozdnem zemljišču (parcelna številka, katastrska občina, površina in katastrska kultura), ceno in druge prodajne pogoje. Upravna enota mora ponudbo takoj objaviti na oglasni deski in na spletnem portalu E-uprava. Ponudba je objavljena 30 dni in v tem času jo lahko morebitni kupci sprejmejo. Kupec mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje prodajalcu in upravni enoti. Po izteku roka 30 dni, upravna enota obvesti morebitne kupce in prodajalca o tem, kdo vse je sprejel ponudbo. Tisti, ki sprejme ponudbo in je potencialni kupec, mora v 60 dneh na upravno enoto vložiti vlogo za odobritev posla, ki ji priloži kupoprodajno pogodbo. Upravna enota prodajo zavrne ali potrdi, kot stranke v postopku pa nastopajo prodajalec in vsi, ki so sprejeli ponudbo. Pri tem se upoštevajo predkupne pravice. Če se na ponudbo nihče ne odzove, jo lahko prodajalec ponovi.

Postopek prodaje je povsem enak, če je kupec že vnaprej znan. To pomeni, da v primeru, da se prodajalec in kupec dogovorita za prodajo oz. nakup vnaprej, se lahko v času objave ponudbe na oglasni deski javi morebitni kupec s predkupno pravico, ki pa mora kupiti pod enakimi pogoji, kot so objavljeni na ponudbi.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog