Povezovanje lastnikov gozdov

Lastniki gozdov so se po letu 1991 povezovali na različne načine. V začetku so to bile gozdarske zadruge, kmetijsko gozdarske zadruge in strojni krožki. Leta 1999 je bilo ustanovljeno Združenje lastnikov gozdov in lovskih upravičencev. Leta 2000 je bila ustanovljena Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Sledilo je obdobje ustanavljanja številnih društev lastnikov gozdov, ki so povezana v Zvezo lastnikov gozdov. Posamezna društva so različno aktivna, nekatera bolj, druga manj.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije

Zveza lastnikov gozdov Slovenije je bila ustanovljena maja 2006. Povezuje 11 lokalnih društev lastnikov gozdov. Poslanstvo zveze je:
 • zastopanje in usklajevanje interesov članov;
 • pospeševanje razvoja zasebnega sektorja gozdarstva kot sestavnega dela razvoja podeželja;
 • povečevanje pozitivnih učinkov sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v zasebni lasti;
 • utrjevanje in večanje gospodarske moči gozdnih posestnikov ob upoštevanju načel trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti slovenskih gozdov;
 • pospeševanje izobraževanja in ozaveščanja na vseh področjih gozdarstva;
 • pospeševanje skrbi za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;
 • založništvo in izdajanje informativne, strokovne, vzgojne in druge gozdarske literature.
Sedež: Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert
Spletna stran: MojGozd.net

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica je organizacija fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom. Zbornica je bila ustanovljena z Zakonom o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije v začetku leta 1999. Osrednja naloga zbornice je varovati in zastopati interese članov, jim svetovati in pospeševati gospodarno in okolju prijazno kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Članstvo v zbornici je obvezno in prostovoljno. Članstvo za fizične osebe je po zakonu obvezno:
 • če kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosega v letu 2007 najmanj 167 €, ta znesek pa se valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka;
 • za osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost iz 3. člena tega zakona in so se priglasile kot samostojni podjetniki posamezniki;
 • če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek od dohodkov;
 • osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje.

  Sedež: Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
  Spletna stran: KGZS
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog