Lastninska pravica v gozdu

Lastninska pravica nad gozdnim zemljiščem ima določene omejitve, ki izključujejo možnost, da lastnik z zemljiščem razpolaga kakor mu je volja. Zakon o gozdovih določa, da se lastninska pravica nad gozdovi izvaja tako, da so zagotovljene ekološke, socialne in proizvodne vloge gozda. Ta zahteva izhaja iz dejstva, da ima gozd širši prostorski in družbeni vpliv. Tako lastnik ne sme samovoljno posegati v gozd in brez predhodnega dovoljenja strokovnih služb izvajati sečnje gozdnega drevja, graditi prometnice in izvajati druga dela, ki imajo vpliv na okolje. Primerov, ko se lastniki tega ne držijo, je kar nekaj, posledice nepravilnih posegov pa se kažejo v pojavu plazov, poplav in drugih naravnih nesreč. Zato mora lastnik gozda z gozdom gospodariti v skladu s predpisi, gozdnogospodarskimi načrti, gozdnogojitvenimi načrti in drugimi pravnimi akti.

Lastnik mora dopustiti prost dostop v gozdu vsem, ki to želijo, razen v namene pridobitne turistične ali rekreativne dejavnosti. Gozdne parcele oz. svojega gozda ne sme ograditi. Posamezni del gozda je mogoče ograditi, če je tako predvideno v gozdnogojitvenem načrtu zaradi zaščite mladja ali varstva gozda pred divjadjo. Takšna ograditev je začasna in lahko traja le nekaj let, dokler je potrebna. Del gozda se lahko ogradi tudi zaradi zaščite vodnega zajetja, naravnih vrednot in območij zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno-raziskovalnih proučevanj. Ogradi se lahko tudi gozd s posebnim namenom. Dovoljenje za postavitev ograje izda Zavod za gozdove Slovenije.

Lastnik mora dopustiti čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin in gob v skladu s predpisi. Pri tem pa obstajajo izjeme. Nabiranje plodov se lahko prepove, če lastnik drevje goji zaradi plodov.

Lastnik gozdnega zemljišča je dolžan dovoliti začasno spravilo, prevoz ali zložitev tujega (npr. sosedovega) lesa v svojem gozdu. To velja, če tega ni mogoče opraviti drugače, ali pa bi bil drugačen način nesorazmerno dražji. Enako velja za lastnika kmetijskega zemljišča (npr. travnik ali njiva ob gozdu), vendar le v nerastni dobi. Lastnika se med seboj lahko dogovorita za odškodnino. Če lastnik ne dopusti spravila, prevoza ali zložitve lesa izda Zavod za gozdove odločbo, s katero izniči lastnikovo prepoved. Lastnik se lahko na odločbo pritoži, vendar pritožba ne zadrži izvršbe. Zavod v odločbi določi tudi višino odškodnine.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog