Upravljanje z gozdom

Upravljanje z gozdom je pomembna dolžnost lastnika gozda oz. gozdne parcele. Upravljanje z gozdom ni zgolj izkoriščanje gozda, temveč je mnogo več. Z upravljanjem lastnik usmerja razvoj gozda, od česar je odvisno, kako bo gozd opravljal svoje vloge. Pravilno upravljanje gozda  v skladu s stroko in pravili narave zagotavlja opravljanje vseh funkcij gozda, od tega pa bo imel korist lastnik, družba in okolje. Upravljanje z gozdom je v tesni povezavi z gospodarjenjem z gozdom.

Lastnik, ki je dober dober poznavalec gozda, bo tudi dober upravitelj. Upravitelj mora zelo dobro poznati gozd, njegovo lego, razmere in urejenost. Le tako bo lahko z gozdom pravilno upravljal. Za upravljanje je potrebno določeno poznavanje delovanja gozda, ki ga lahko pridobimo z izobraževanjem ali z izkušnjami. Lastnikom, ki imajo manjše gozdne posesti, lahko pri upravljanju pomaga revirni gozdar, ki svetuje pri ravnanju z gozdom, organizaciji del ipd. Pri večjih gozdnih posestih pa je nujno, da je upravitelj izkušen in dober poznavalec gozda. Zato lastniki, ki nimajo izkušen in znanja za delo z gozdom, najemajo upravitelje, ki za plačilo prevzamejo skrb za delo z gozdom, pri tem pa tesno sodelujejo z revirnim gozdarjem.

V preteklosti so se lastniki velikih gozdnih posesti odločali za zaposlovanje gozdnih upraviteljev. To so bili običajno gozdarski inženirji, ki so svoje življenje posvetili gozdu. Na slovenskem sta bila najbolj znana gozdna upravitelja dr. Leopold Hufnagl in Heinrich Schollmayer, ki sta delovala na Kočevskem in Notranjskem. Imela sta pomembno vlogo v razvoju gozdarske znanosti na Slovenskem in tudi v svetovnem merilu, saj sta razvila t.i. prebiralno gospodarjenje z gozdovi, ki je še danes pri nas zelo pomembna oblika gospodarjenja.
  • Izvajanje upravljanja z gozdom
    Tisti, ki upravlja gozd, pa naj bo to lastnik ali najeti upravitelj, mora gozd dobro poznati. Redno ga moa obiskovati in spremljati njegov razvoj. Upravitelj ima številne naloge, ki jih mora izvajati.

  • Načrtovanje dela z gozdom
    Načrtovanje upravljanja in dela z gozdom je pomembno za dolgotrajno uspešno gospodarjenje z gozdom. Z gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi načrti so predpisane smernice in ukrepi za ravnanje z gozdom.

  • Povezovanje lastnikov gozdov
    Lastniki gozdov se povezujejo v dve stanovski organizaciji: Kmetijsko gozdarsko zbornico in Zvezo lastnikov gozdov.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog