Izvajanje upravljanja z gozdom

Upravitelj gozda, pa naj bo to lastnik ali pa najeti upravitelj, mora zelo dobro poznati gozd, ki ga upravlja. Vedeti mora, kjer potekajo lastniške meje, saj je dolžan poskrbeti, da se morebitna dela (sečnja, nega gozda, odkazilo,...) ne izvajajo na tujih parcelah. Dobro mora poznati konfiguracijo terena in druge terenske značilnosti, vlake, poti, vrste gozda, posamezne drevesne skupine in tudi posamezna drevesa, ki imajo večji pomen. Pomembno je, da pozna tista drevesa, ki imajo potencialno višjo vrednost na trgu: divja češnja, hrast, kostanj, brek, lipa, nekateri javorji idr. Tako bo lahko skrbel, da se bodo ta drevesa z različnimi ukrepi bolj plemenitila in dosegla višjo ceno.

Glavne naloge upravitelja gozda, neodvisno od tega ali je lastnik ali najet upravitelj, so:
 • skrb za vidnost gozdnih meja,
 • spremljanje zdravstvenega stanja dreves in gozda,
 • pravočasno odkrivanje in odstranjevanje s podlubniki napadenih dreves,
 • spremljanje stanja vlak in gozdnih cest,
 • odkrivanje morebitnih kraj lesa,
 • organizacija gozdnih del: sečnja, spravilo, negovalna dela,
 • organizacija gradnje novih vlak in cest,
 • odkrivanje in odstranjevanje črnih odlagališč smeti,
 • sodelovanje pri nastajanju gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov,
 • sodelovanje pri nastajanju lovsko upravljavskih načrtov,
 • pridobivanje subvencij s strani države,
 • skrb, da se pri upravljanju z gozdom in gozdnih delih spoštuje predpisana zakonodaja,
 • skrb, da se izvajajo dela in izpolnjujejo zahteve, ki jih predpiše revirni gozdar oz. drugo osebje Zavoda za gozdove Slovenije,
 • skrb, da se pri upravljanju z gozdom in gozdnih delih upoštevajo smernice stroke,
 • zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdom,
 • usmerjati razvoj gozda,
 • spremljati najnovejša dognanja na področju gozdarstva in jih prenašati v upravljanje,
 • drugo.
Pri svojem delu mora biti upravitelj povezan z revirnim gozdarjem, ki je po zakonu dolžan, da se v gozdu izvajajo dela v skladu z zakonodajo in pravili gozdarske stroke.

Upravitelj ima pomembno vlogo pri izvajanju različnih gozdnih del (sečnja, spravilo, sadnja, izvajanje nege) saj zastopa lastnika pri dogovarjanju z različnimi izvajalci del. Zato upravitelj naj ne bi bil tudi izvajalec, ker lahko pride do konflikta interesov. Upravitelj zastopa lastnika in mora poskrbeti, da izvajalec opravi svoje delo tako, da bo najbolje za lastnika in gozd. Tako mora upravitelj paziti, da izvajalec opravi svoje delo v skladu z vsemi postavljenimi zahtevami in s čim manj poškodbami na gozdu in gozdni infrastrukturi.

Da upravitelj lahko opravlja svoje delo, mora gozd redno obiskovati in njegov razvoj spremljati več let. V gozdu eno leto ne pomeni veliko, zato menjavanje upravitelja vsako leto ne omogoča kakovostnega upravljanja. Lastnik mora upravitelju zaupati. Dober upravitelj bo vedno skušal zagotoviti dolgoročno visoko donosnost gozda, pri tem pa bo skrbel, da bo lastnik imel čim manj stroškov.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog