Subvencije za lastnike gozdov

Ker imajo gozdovi pomen za širše okolje, so lastniki upravičeni do določenih subvencij, s katerimi jim država pomaga pri nekaterih delih. Predvsem gre za dela, povezana z obnovo gozda, vložek pa se povrne šele čez mnogo let. Država običajno brezplačno priskrbi sadike, seme in zaščitna sredstva, sama dela pa financira do okoli 40 % stroškov. Subvencionirana je sadnja, nega mladja, gošče, letvenjaka in drogovnjaka. Za pridobitev subvencije se mora lastnik obrniti na Zavod za gozdove, ki usmerja porabo sredstev. O subvencijah se je treba dogovoriti leto dni vnaprej oz. najkasneje jeseni za naslednje leto. Zaradi stalnega pomanjkanja sredstev Zavod za gozdove sredstva razporeja glede na potrebe. Višina dodeljenih sredstev niha. Prednost pri tem imajo dela, ki zmanjšujejo ogroženost na novo zasajenih površin in varstvo pred boleznimi ter škodljivci.

Ob velikih naravnih nesrečah (vetrolomi in žledolomi) se lahko država odloči, da bo s finančnimi subvencijami pomagala pri odpravljanju nastale škode. Obseg pomoči in njena višina se določi sproti, velja pa le za lastnike prizadetih gozdov.

Določena sredstva namenja tudi Evropska unija preko različnih razpisov. Količina dodeljenih sredstev je relativno velika, zato je zanje tudi veliko zanimanja, prijave pa so zahtevne. Za podrobnejše informacije o teh sredstvih se je smiselno obrniti na Zavod o gozdovih, Kmetijsko gozdarsko zbornico in na pristojno ministrstvo.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog