Notarji

Pri nepremičninskih poslih se prej ali slej srečamo z notarjem. Notarji so diplomirani pravniki s pravniškim državnim izpitom in najmanj petletnimi praktičnimi izkušnjami. So nepristranski in objektivni pravni svetovalci, ki so dolžni pošteno in vestno svetovati vsem udeležencem pravnega posla. Notarji so strokovno usposobljeni za sestavljanje javnih in zasebnih listin o pravnih poslih.

Notarje imenuje minister za pravosodje. Število notarjev je omejeno. Zakon o notariatu, ki ureja delovanje notarjev, določa, da bi moral priti en notar na 20.000 prebivalcev. Na območju vsakega okrajnega sodišča je vsaj en notar, v večjih mestih in tam, kjer so okrožna sodišča, pa jih je lahko več. Vsak notar mora imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za škodo, za katero je odgovoren po obligacijskih predpisih.

Notarju ni dovoljeno opravljanje del, ki so nezdružljiva z ugledom in neoporečnostjo opravljanja notariata. Ravno tako se ne sme ukvarjati s posli, ki bi lahko okrnili zaupanje v notarjevo nepristranskost ali verodostojnost listin, ki jih je izdal.

Vsak notar ima lasten žig in overjen podpis, preden pa nastopi delo, pa mora pred predsednikom višjega sodišča priseči, da bo spoštoval pravni red Republike Slovenije in opravljal notariat vestno, pošteno in nepristransko. Vsak notar si mora zagotoviti tudi varen elektronski podpis, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Notar ima pisarno v kraju, kjer je sedež njegovega notarskega mesta. Večino poslov opravlja na sedežu, le izjemoma pa tudi drugje. Poslovanje sme opravljati za vse območje Slovenije, sodišča, ki notarjem nalagajo opravljanje zadev, pa smejo to nalagati le notarjem, ki imajo sedež na njihovem območju.

Notarji so združeni v Notarsko zbornico. Članstvo je obvezno. Zbornica skrbi za ugled razvoj in verodostojnost notariata, zastopa interese notarjev in notarskih kandidatov, ter opravlja druge naloge.

Nastanek besedila: junij 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog