Delo notarjev

Glavno opravilo notarjev je sestavljanje javnih listin. Javne listine so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila. Listine, sestavljene pri notarju, dokazujejo resničnost v listinah zapisanega. Nekateri pravni posli, so veljavni le, če so sklenjeni v obliki notarskega zapisa, sicer pa je lahko tako sklenjena vsaka pogodba. Takšna pogodba ima na sodišču večjo težo.

Zakon določa, da je notarski zapis obvezen, za:

 • sporazum strank o zavarovanju denarne terjatve upnika;
 • kupne pogodbe s pridržkom lastninske pravice;
 • pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo;
 • pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema;
 • pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost;
 • pogodbe o dosmrtnem preživljanju;
 • darilne pogodbe za primer smrti in darilne obljube;
 • sporazume o odpovedi neuvedenem dedovanju;
 • statut delniške družbe;
 • družbena pogodba o ustanovitvi d.o.o.;
 • in drugo.

Notarski zapis pogodbe ali poravnave je lahko, če se stranke tako dogovorijo, neposredno izvršljiv, kar pomeni, da ni potreben poseg sodišča v primeru neizpolnitve obveznosti, saj je možna takojšnja sodna izvršba.

Notarji tudi izdajajo potrdila o dejstvih in izjavah, ki izvirajo iz pravic:

 • overjajo podpise na listinah in prepise listni;
 • če so istočasno tudi sodni tolmači, overjajo prevode;
 • potrjujejo čas predložitve listine na vpogled;
 • potrjujejo, da oseba živi;
 • potrjujejo sklepe organov gospodarskih družb in drugih pravnih oseb;
 • izdajajo proteste menic in čekov.

Notar je pooblaščen za hrambo vseh listin, ki jih je po zakonu dolžan prevzeti v hrambo z notarskim zapisnikom. V hrambo mora prevzeti tudi vrednostne papirje in denar (gotovino), ki mu jih stranke predajo ob sestavljanju notarskega zapisa z namenom, da jih izroči določeni osebi ali državnemu organu.

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb določa, da so notarji tudi imetniki skrbniških računov pri bankah v imenu kupcev novogradenj. Notarji, ki so lahko imetniki skrbniškega računa, so vpisani v register skrbniških notarjev in morajo imeti ustrezno zavarovalno kritje. Obveznosti skrbniških notarjev so:

 • da v svojem imenu in imenu kupcev uresničujejo pravice iz maksimalne hipoteke;
 • da v svojem imenu in za račun kupcev uresničujejo pravico do prepovedi odtujitve in obremenitve;
 • da v svojem imenu in za račun kupcev uresničujejo pravice imetnika skrbniškega računa;
 • da kupce obveščajo o vseh okoliščinah, pomembnih za uresničitev njihovih pravic v razmerju do prodajalca oziroma do skrbniške banke in drugih pravic v zvezi s prodajo;
 • da opravljajo druga dejanja, ki so potrebna za zaščito kupcev in jih določa ustrezna zakonodaja.

V praksi notarja obiščemo, kadar želimo skleniti:

 • prodajno, darilno, menjalno, zakupno, najemno, delovršno, izročilno, družbeno in hrambeno pogodbo
 • pogodbo o razdružitvi solastnine;
 • posojilno ali posodbeno pogodbo;
 • zadolžnico;
 • pogodbo o delu,
 • oporoko in druge izjave poslednje volje,
 • druge pogodbe.
Nastanek besedila: junij 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog