Notarske listine

Notarske listine so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila. Notarske listine in njihovi odpravki so javne listine, če so bile upoštevane pri njihovem sestavljanju oziroma odpravljanju vse bistvene formalnosti. Notarska listina je v praksi videti tako, da so vsa prazna mesta izpolnjena s črtami, poleg tega pa morajo biti zneski, datumi in druge številske oznake izpisane tudi z besedami. V notarski listini ne sme biti besed ali znakov nad začetkom besedila, med vrsticami ali ob robu besedila. Vsaka beseda, znak ali podpis, ki je nad, ob ali med vrsticami besedila, se šteje za neobstoječ. V notarski listini se ne sme ničesar izbrisati. Če je treba del besedila prečrtati, mora biti to storjeno tako, da prečrtano besedilo ostane čitljivo. Če obsega notarska listina več strani, se morajo le-te označiti z zaporednimi številkami. Nujno je, da se na vsako stran notarske listine podpišejo vsi udeleženci in notar, ki je listino sestavil.

Notarsko listino sestavi notar. Preden jo začne sestavljati, mora ugotoviti osebno identiteto strank in drugih udeležencev. Osebno identiteto ugotavlja na podlagi uradnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista) oziroma, če to ni mogoče, na kakršenkoli drug način, po katerem je identiteto udeleženca mogoče nedvomno izkazati. Način, kako je notar ugotovil identiteto oseb, udeleženih pri sestavi notarske listine, mora biti vselej naveden v listini.

Notarsko listino morajo stranke in drugi udeleženci podpisati vpričo notarja. Če je listina podpisana brez prisotnosti notarja, mora oseba, ki jo je podpisala, podpis potrditi vpričo notarja kot lastnoročen. To potrdilo mora biti zapisano v listini, preden jo podpiše notar.

Notarski zapis mora vsebovati:

  • priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in njegov sedež;
  • priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev pravnega posla, njihovih pooblaščencev, zapisnik prič in tolmačev, če so udeleženci pravnega posla pravne osebe, pa njihovo ime in sedež ter ime in priimek predstavnika ali pooblaščenca;
  • navedbo o načinu ugotovitve identitete oseb iz prejšnje točke;
  • vsebino pravnega posla, navedbo pooblastil ali prilog;
  • navedbo, da je bil notarski zapis udeležencem prebran ali da so bile upoštevane formalnosti, ki po določbah tega zakona nadomeščajo branje, in da so udeleženci notarski zapis odobrili;
  • datum, če je potrebno tudi uro, in kraj sestave notarskega zapisa;
  • podpise oseb, navedenih v 1. in 2. točki, ter pečat ali žig notarja, ki je sestavil notarski zapis.
Zadnji popravki besedila: junij 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog