Cene notarskih storitev

Notarji si za opravljeno delo zaslužijo pošteno plačilo. Ker je notariat tako rekoč monopolna dejavnost, je, da ne bi prihajalo do nenormalnega dvigovanja cen, država določila pristojbine, ki so jih deležni notarji za svoje storitve. Tarife notarjev določa Notarska tarifa, ki je bila objavljena v Uradnem listu.

Pristojbine se določajo po vrednosti predmeta, po strokovni zahtevnosti zadeve, po strokovnem znanju s področja drugih strok, po porabljenem času ali pa v stalnem znesku. Notar ima tudi pravico do povrnjenih vseh stroškov, ki nastanejo z opravljanjem storitve (potni stroški, cenitve, takse, itd.). Notar je do plačila upravičen neposredno po opravljeni storitvi, lahko pa ob naročilu zahteva akontacijo za stroške in pristojbino.

Če je znana vrednost predmeta, za katerega se sestavijo notarske listine, zasebne listine ali opravijo druge notarske storitve, se pristojbina odmeri od vrednosti predmeta. Notar lahko določi višjo vrednost, če vrednost, ki jo je določila stranka, ne ustreza dejanski prometni vrednosti.

Po porabljenem času se lahko odmeri pristojbina, če se ne more odmeriti po vrednosti predmeta ali v stalnem znesku. V porabljeni čas se upošteva čas za sestavo listine, čas, potreben za posvete s strankami ali drugimi udeleženci, čas za pripravljalna dela in čas odsotnosti iz pisarne v primeru opravljanja storitve izven notarske pisarne.

Vrednost predmetov in cena notarske tarife se določa na podlagi točk. Vrednost točke se določa glede na rast cen življenjskih potrebščin ali na rast plač sodnikov. Do spremembe pride le, kadar je rast cen ali plač več kot 10 %.

Število točk za posamezno storitev je določeno v Notarski tarifi (>>).

Notar lahko na prošnjo fizične osebe, ki je v hudi premoženjski stiski, zniža pristojbino ali pa jo odpusti, če v poslu ne sodeluje druga oseba, ki je plačilno zmožna. Nezmožnost plačila je treba na zahtevo notarja potrditi z ustreznimi dokumenti.

Če storitev ni bila dokončana in to ni notarjeva krivda, je notar upravičen do povračila vseh stroškov in dela pristojbine, ki ustreza opravljenemu delu. Enako velja, če lahko stranke uporabijo delno opravljeno storitev. Če je notarska listina zaradi napake notarja neveljavna ali nepotrebna, se pristojbina ne plača, že plačano pristojbino pa je notar dolžan vrniti.

Svetovanje in pojasnila o notarskih postopkih in delu notarjev je brezplačno.

Nastanek besedila: junij 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog