Projektiranje

Projektiranje obsega izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter s tem povezano svetovanje, ki ga glede na vrsto načrtov delimo na arhitekturno projektiranje, krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje.

Pri projektiranju se najprej izdela projektna naloga, ki vsebuje besedilni opis in slikovni prikaz, ki služita kot usmeritev za projektanta, kako naj izdela projektno dokumentacijo.

Na podlagi projektne naloge projektant v projektni dokumentaciji zajame načrte, tehnične opise in poročila, izračune, risbe in druge priloge, ki določajo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Sestavni del projektne dokumentacije so:

  • idejna zasnova,
  • idejni projekt,
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • projekt za razpis in
  • projekt za izvedbo.

V tehnični dokumentaciji so zajete listine, slikovno gradivo, načrti, jamstva, spričevala, potrdila, seznami, sheme, navodila, ki določajo pravila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje objekta. Sestavni del tehnične dokumentacije so:

  • projekt izvedenih del,
  • projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta,
  • projekt za vpis v uradne evidence.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s projektnimi pogoji, ki jih v skladu s pogoji izvedbenega prostorskega akta in skladno s svojimi pristojnostmi, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne dokumentacije. Pripravljeno projektno dokumentacijo mora soglasodajalec nato seveda potrditi, kar stori v primeru, da je izdelana v skladu s pogoji, ki jih je opredelil.

Revizija projektne dokumentacije je kontrola brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje, da bo objekt izpolnjeval predpisane bistvene zahteve, da bo v skladu s prostorskim aktom in gradbenimi predpisi in da bo objekt funkcionalen in primerno oblikovan, njegova raba pa učinkovita, varčna in gospodarna. Revizijo načrta gradbenih konstrukcij lahko za projektivno podjetje oz. javni zavod opravi pooblaščeni inženir ustrezne stroke, ki ni sodeloval pri izdelavi načrta, ki je predmet revizije, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko in podpisom na vseh zaključenih sestavinah načrta.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog