Dejavnost projektiranjaDejavnost projektiranja sme opravljati gospodarska družba, zadruga ali podjetnik, t.j. projektivno podjetje, ki ima v sodni register vpisano dejavnost projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja, oz. ima takšno dejavnost priglašeno pri Davčni upravi RS. Projektivno podjetje sme pričeti opravljati svojo dejavnost, ko je vpisano v imenik projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

Dejavnost projektiranja sme opravljati tudi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za odgovornega projektanta, če poleg pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi predpisi izpolnjuje še pogoj, da ima pridobljeno licenco za samostojno opravljanje arhitekturnega oziroma krajinsko-arhitekturnega projektiranja.

Če samostojni podjetniki posamezniki ali ustanovitelji gospodarske družbe oziroma zadruge sami ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za odgovornega projektanta, mora imeti takšna pravna oziroma fizična oseba takrat, ko opravlja dejavnost projektiranja, s pogodbo o zaposlitvi, s pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi razmerji, preko kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno sodelovanje ustreznega števila posameznikov, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za odgovornega projektanta.

Dejavnost projektiranja lahko, ob pogoju vzajemnosti, opravljajo tudi tuje pravne osebe in njihove podružnice v Republiki Sloveniji, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Projektant, ki prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo, mora za vse načrte, ki sestavljajo projekt, imenovati odgovorne projektante. Odgovorni projektant odgovarja za skladnost izdelanega projekta s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev. Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezni imenik in ima po končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za zahtevni objekt oziroma najmanj tri leta delovnih izkušenj, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za manj zahtevni oziroma enostavni objekt. Za odgovorne projektante posameznih projektov so zahtevane naslednje izobrazbe:

 • načrt arhitekture - diplomirani inženir arhitekture.
 • načrt krajinske arhitekture - diplomirani inženir krajinske arhitekture.
 • načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - diplomirani inženir gradbeništva.
 • načrt strojnih inštalacij - diplomirani inženir strojništva.
 • načrt električnih inštalacij - diplomirani inženir elektrotehnike.
 • načrt izkopov in osnovne podgradnje pri podzemnih objektih - diplomirani inženir montanistike ali diplomirani inženir gradbeništva.
 • tehnološki načrt in drugi načrti - diplomirani inženir stroke, ustrezne vsebini načrta.

Odgovorni projektanti za druge načrte so lahko tudi diplomirani inženirji drugih strok, če opravijo strokovni izpit.Odgovorni vodja projekta projektantu odgovarja za medsebojno usklajenost vseh načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo in za kakovost obdelave celotnega projekta.

Za izdelavo geodetskih načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo, se imenuje odgovornega geodeta v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.

Odgovorni projektanti in odgovorni vodje projekta so lahko samo osebe, ki so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS. Za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

 • stalno bivališče v RS,
 • v RS pridobljen strokovni naslov diplomirani inženir oz. inženir ali v RS nostrificirana v tujini pridobljena diploma ustrezne visokošolske organizacije,
 • pri IZS opravljen strokovni izpit za izdelovanje posameznih načrtov (načrti arhitekture, načrti krajinske arhitekture, načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, načrti strojnih inštalacij, načrti električnih inštalacij, načrti tehnologije, načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte, drugi načrti za gradnjo objektov),
 • ustrezne delovne izkušnje - diplomirani inženir najmanj 3 leta delovnih izkušenj, inženir najmanj 10 let delovnih izkušenj,
 • članstvo v IZS.

Pred vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev mora posameznik predložiti identifikacijsko številko podjetja, pri katerem je v delovnem razmerju ali potrdilo Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, da ni v delovnem razmerju.

Za opravljanje strokovnega izpita pri IZS mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visoka ali višja strokovna izobrazba tehnične smeri in 2 leti dela v stroki,

ali

 • končana srednja šola tehnične smeri in 3 leta dela v stroki.

Posameznik ob vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev dobi identifikacijsko številko, ki je nanj trajno vezana. Tudi projektivno podjetje dobi ob vpisu v imenik identifikacijsko številko, ki jo mora uporabljati v enotnem žigu projektivnih podjetij na vsaki zaključeni sestavini projektne dokumentacije.

Pooblaščeni inženir se izbriše iz imenika v naslednjih primerih:

 • pisna zahteva po izbrisu,
 • izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica,
 • neizpolnjevanje z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
 • smrt,
 • v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika ali izključitve iz inženirske zbornice.

Projektivno podjetje se izbriše iz imenika, če je izbrisano iz sodnega registra ali če se ugotovi, da ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti.

Projektivno podjetje se mora pred pričetkom opravljanja dejavnosti zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog