Dejavnost nadzorstva

Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. V okviru opravljanja gradbenega nadzora ločimo nadzornika; to je pravno ali fizično osebo, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora in odgovornega nadzornika; to je posameznika, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kakovost izvedenih del.

Kot gradbeni nadzornik pa lahko nastopa zgolj tista pravna ali fizična oseba, ki pri objektu, za katerega nadzor opravlja, ne sodeluje kot izvajalec gradbenih, obrtniških, montažnih ali drugih del oz. kot dobavitelj gradbenih materialov, naprav ali opreme. Nadzornik z izvajalci oz. dobavitelji tudi ne sme biti v nikakršni poslovni povezavi ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti, v zakonski zvezi ali z njim živeti v zunajzakonski skupnosti.

Projektantska in nadzorna dela lahko opravlja ista oseba, vendar v takem primeru ne sme biti tudi izvajalec del. Kot nadzornik lahko nastopa tudi investitor, vendar v tem primeru pri objektu ne more sodelovati niti kot projektant in tudi ne kot izvajalec.

Investitor z nadzornikom sklene pisno pogodbo o delu.

Nadzornik mora za gradbišče imenovati odgovornega nadzornika, ki lahko za opravljanje gradbenega nadzora dodatno imenuje svoje pomočnike – odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni nadzornik je zadolžen, da se projekt za izvedbo sproti dopolnjuje in da se vanj vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo. V primeru, da ugotovi kršitve pri izvedbi del oz. odstopanja od dogovorjenih materialov ali rokov, mora o tem obvestiti bodisi pristojnega gradbenega inšpektorja, bodisi investitorja, v primeru manjših odstopanj. Ob koncu del je odgovorni nadzornik zadolžen za podpis gradbenega dnevnika, s podpisom pa jamči skladnost izvedenih del s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog