Slonep gradnja - projektna dokumentacija

Predmet projektne dokumentacije

Na podlagi lokacijske informacije, projektant pridobi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi, pogoji gradnje na določenem območju, v skladu s prostorskim planom. Projektna dokumentacija se izdeluje glede na namen, in sicer v štirih osnovnih oblikah:

 • za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • za izvedbo,
 • za prikaz izvedbenih del,
 • za obratovanje in vzdrževanje.

Praviloma spadajo v projektno dokumentacijo načrti osnovnih tehničnih strok, kot so arhitekturni, gradbeni, tehnološki, strojni, elektrotehnični,… Navedeni načrti vsebujejo vse potrebne rešitve posamezne stroke, za načrtovan objekt. Pri zahtevnejših, posebej gospodarskih objektih, pa se lahko načrt znotraj posamezne stroke deli še na posebne strokovne delitve.

Ti načrti podrobneje rešujejo problematiko, ki jo nakazuje projektna naloga ali zahtevajo lokacijski pogoji.

1. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Z njim se definira naložbeni objekt v prostoru, izpolnjevanje zahtev objekta glede varnosti, zaščite človekovega okolja in narave ter upoštevanje prostorskih ureditvenih pogojev.

Glede na namen objekta vsebuje posamezne projektne dokumente ter predpisane elaborate (požarni elaborat, elaborat varstva pri delu) in priloge (lokacijska dokumentacija).

Sestavni deli projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so:

 • naslov in registracija projekta,
 • projektna naloga,
 • tehnični opis z navedbo uporabljenih predpisov in standardov,
 • tehnične risbe – tlorisi, karakteristični preseki, vzdolžni in prečni profili, inštalacije,…
 • pri arhitektonsko-gradbenih projektih še podatki o geomehanskih karakteristikah terena in načinu temeljenja objekta,
 • tehnični izračuni – statika, hidravlika, energetika,
 • stroškovna ocena, z opisom in cenami posameznih del, materiala in opreme z rekapitulacijo vrednosti objekta,
 • morebitni posebni tehnični pogoji za gradnjo objekta.

Natančna vsebina projekta je opredeljena v Pravilniku o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. Sicer pa so lahko obvezna vsebina projekta tudi posamezni drugi elaborati ali študije, ki so zahtevani po drugih veljavnih zakonih. Ti se ocenijo posebej, glede na individualne zahteve projekta.

Pri projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno tudi soglasje soglasodajalcev. Če se projekt izdeluje na podlagi lokacijskega načrta, potem se šteje, da je soglasje k projektu dano na dan pridobitve njihovih mnenj glede lokacijskega načrta. Če se projekt izdeluje na podlagi prostorskega plana, je potrebno pred začetkom izdelave projekta pridobiti njihova soglasja. Te morajo posredovati v roku 15 dni po prejemu poziva, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je soglasje dano.

2. Projekt za izvedbo

Je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je dopolnjena z detajli in predpisano dokumentacijo za izgradnjo objekta.

Projektna dokumentacija za izvedbo ne sme biti v neskladju ali celo v nasprotju z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Projekt prikaza izvedenih del

Je dokumentacija za izvedbo objekta, dopolnjena s spremembami, do katerih je prišlo med dejansko izvedbo objekta. Opisuje dejansko stanje, po katerem je bil objekt zgrajen. Vsebina in obseg tega dela projektne dokumentacije sta odvisna od posameznega primera.

4. Projektna dokumentacija za obratovanje in vzdrževanje

Ta del dokumentacije sestavljajo obratovalna in vzdrževalna navodila objekta, opreme in inštalacij, predpisuje pa tudi način spremljanja obratovanja celotnega objekta in njegovih delov.

Vsebuje tudi popis potrebnih rezervnih delov.

Ta vrsta projektne dokumentacije je pomembna predvsem za varnostno zahtevnejše objekte in v nekaterih primerih vsebuje tudi postopke zagona, zaustavitve in varnostne zaustavitve delovanja objekta.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog