Gradbeno dovoljenje

Zakaj potrebujem gradbeno dovoljenje?

Gradnja, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja ali odstranitev objekta se lahko začnejo šele po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Izjema velja za enostavni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, če je na voljo pridobljena lokacijska informacija, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu z zakonom in predpisi.

Niti gradbeno dovoljenje niti lokacijska informacija pa nista potrebna za enostavni objekt, ki ga izvajalec postavi na objekt javne gospodarske infrastrukture in je namenjen izvajanju gospodarske javne službe.

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja se vloži pri pristojni upravni enoti občine, v kateri leži zemljišče. Vlogi je treba priložiti:

 • dokazilo o lastništvu oz. pravici graditi;
 • ustrezno lokacijsko dokumentacijo;
 • projekt gradbene dokumentacije (izdela projektantsko podjetje);
 • potrdilo o plačanem delu stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča;
 • potrdilo o plačani odškodnini za spremembo namembnosti zemljišča;
 • potrdilo o nosilnosti tal;
 • soglasja, ki se izdajo po predložitvi dokazil o plačanih prispevkih (vodovodno-kanalizacijsko, komunalno in energetsko soglasje, soglasje elektropodjetja, soglasje Telekoma, soglasje za javno razsvetljavo,…)

Izdaja gradbenega dovoljenja

Gradbeno dovoljenje izda pristojna upravna enota, na območju katere leži nepremičnina, na kateri se uveljavlja gradbena pravica.

Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa zgolj za njegov del, ki pomeni tehnično ali funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati. Možna je tudi izdaja gradbenega dovoljenja za izvedbo posameznih del na objektu, če gre za gradnjo objekta gospodarske javne infrastrukture.

Veljavnost gradbenega dovoljenja

Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne začne z gradnjo:

1. v primeru zahtevnega objekta – v roku treh let po pravnomočnosti

2. v primeru manj zahtevnega objekta – v roku dveh let po pravnomočnosti

3. v primeru enostavnega objekta – v roku enega leta po pravnomočnosti.

Organ, ki izda gradbeno dovoljenje, lahko v času njegove veljavnosti, na zahtevo stranke, podaljša njegovo veljavnost, vendar največ za dve leti. Veljavnost gradbenega dovoljenja se podaljša z odločbo, izdano v skrajšanem postopku.

Gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt

Zakon o graditvi objektov omogoča, da na zahtevo investitorja, pristojni upravni organ izda gradbeno dovoljenje v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

 • da gre za manj zahteven objekt;
 • objekt ne bo zgrajen na območju, ki ga občina ureja z lokacijskim načrtom;
 • predmet gradbenega dovoljenja je lahko stanovanjska stavba s pritličjem in največ tremi nadstropji z mansardo;
 • da iz projekta za izdajo gradbenega dovoljenja izhaja, da komunalni priključki ne potekajo po sosednjih zemljiščih;
 • da je stavba od meje sosednjih zemljišč oddaljena najmanj polovico svoje višine;
 • če je ta oddaljenost manjša, morajo biti pridobljene notarsko overjene izjave lastnikov sosednjih zemljišč in objektov, da se strinjajo z nameravano gradnjo oziroma morajo takšni lastniki izjavo dati na zapisnik pri pristojnem gradbenem organu;
 • da nameravana gradnja ne leži na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture;
 • da nameravana gradnja ne leži na območju, ki je varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine ali po predpisih o ohranjanju narave.

Pod določenimi pogoji, je mogoče v skrajšanem ugotovitvenem postopku pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta ali spremembo namembnosti

Gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt preneha veljati dve leti po njegovi izdaji, če investitor v tem roku ne začne z gradnjo objekta. Če gre za spremembo namembnosti, je rok veljavnosti takega gradbenega dovoljenja eno leto od izdaje. Na zahtevo investitorja je moč veljavnost takega gradbenega dovoljenja podaljšati.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog