Uporabno dovoljenje

Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, je pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, dovoli začetek uporabe objekta.

Uporabno dovoljenje izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve, po končanem tehničnem pregledu objekta. Uporabnega dovoljenja ni možno izdati, če ni iz dokazil o zanesljivosti objekta jasno razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati in vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se izda uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.

Uporabno dovoljenje ni potrebno pred začetkom uporabe objekta, ki se mu je spremenila namembnost iz stanovanjske v poslovno ali obratno na podlagi gradbenega dovoljenja, če ni bila spremenjena zunanjost obstoječega objekta.

Sestavni del uporabnega dovoljenja so:

 • Vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta, ki vsebuje:
  • podatke o objektu,
  • izjavo o zanesljivosti objekta,
  • dokazila o zanesljivosti objekta.
 • Vodilna mapa projekta izvedenih del, ki vsebuje:
  • podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri gradnji,
  • povzetek ključnih podatkov iz projekta izvedenih del.
 • Geodetski načrt novega stanja zemljišča.

Najpozneje v 15 dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja mora investitor pri projektantu oziroma geodetskem podjetju naročiti projekt za vpis v uradne evidence, v primeru gradnje za trg pa takoj po prevzemu takšnega projekta tudi poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma v primeru stavbe tudi v kataster stavb.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog