Denarne kazni za nedovoljeno gradnjo

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

Poleg inšpekcijskih ukrepov, mora investitor nedovoljene gradnje oz. lastnik zemljišča, na katerem je gradnja, plačati tudi ustrezno denarno kazen, kot nadomestilo za posledice, ki so nastale zaradi nedovoljenega posega v okolje, to je t.i. nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Vrsta in stopnja degradacije in uzurpacije prostora se določata glede na obseg in vrsto nedovoljene gradnje, posledice, ki so zaradi take gradnje nastale in glede na območje, na katerem je do kršitve prišlo.

Sredstva, pridobljena preko plačila nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, so v deležu 50 % proračunski prihodek občine, na kateri je nedovoljena gradnja stala in v deležu preostalih 50 % proračunski prihodek države.

Denarna kazen za prekršek

Poleg nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora je investitorju izrečena tudi denarna kazen za storjeni prekršek, poleg tega pa lahko gradbeni inšpektor izreče tudi odvzem predmetov, s katerimi je bil prekršek storjen in so na gradbenem območju nedovoljene gradnje.

Denarne kazni za posamezne vrste nedovoljenih gradenj so po trenutno aktualnem Zakonu o graditvi objektov naslednje:

 • nelegalna gradnja:
  • pravna oseba: 29.210 - 83.460 € 
  • posameznik: 417 – 1.252 € 
 • neskladna gradnja:
  • pravna oseba: 8.346 – 29.210 €
  • posameznik: 209 – 835 €
 • nevarna gradnja:
  • pravna oseba: 2.346 – 33.383 €
  • posameznik: 209 – 835 €
 • nelegalni kop:
  • pravna oseba: 41.729 – 125.188 € 
  • posameznik: 626 – 1.878 €
Še nekoliko višje denarne kazni pa so predvidene v primeru, da gre za prekršek, ki se nanaša na gradnjo in vzdrževanje zahtevnega objekta ali objekta z vplivi na okolje, objekta, ki je registriran kot kulturni spomenik, ali ki naj bi se izvedla na območju, ki je varovano v skladu s predpisi o kulturni dediščini, ali v skladu s predpisi o ohranjanju narave, oziroma, ki je na vodnem zemljišču.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog