Nedovoljena gradnja

Zakon o graditvi objektov opredeljuje kot nedovoljeno gradnjo 4 vrste gradnje:

  • nelegalno gradnjo,
  • neskladno gradnjo,
  • nevarno gradnjo,
  • nelegalni kop.

1. O nelegalni gradnji govorimo, kadar se dela, za katera je z zakonom predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, izvajajo brez slednjega. Za nelegalno gradnjo se šteje tudi objekt, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, pa se ta do predpisanega roka ni odstranil.

2. Za neskladno gradnjo gre, kadar je bilo za gradbena dela gradbeno dovoljenje sicer izdano, vendar se ta dela izvajajo v nasprotju s pogoji, ki jih je pristojni organ v dovoljenju opredelil za gradnjo. Enako velja za neskladno gradnjo objekt, ki je bil sicer zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem, vendar pa se uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem.

3. Nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.

4. O nelegalnem kopu pa govorimo, kadar posameznik ali skupina izkorišča mineralne surovine na območju, za katerega z izvedenim prostorskim aktom ni opredeljeno, da je taka raba zemljišča dovoljena ali vsaj dopustna. Kot primer nelegalnega kopa se štejejo kamnolom, gramoznica in peskokop.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog