Pridobitev soglasij

Soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s pogoji, ki jih je predhodno opredelil za njeno izdelavo.

Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se šteje, da so soglasja pristojnih soglasodajalcev k projektnim rešitvam že pridobljena z dnem izdaje njihovih mnenj k lokacijskemu načrtu. Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja s prostorskim redom, pa je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev.

Projektant oz. investitor je dolžan pristojne soglasodajalce pred začetkom projektiranja pozvati, da določijo projektne pogoje. Zahtevi mora biti priložena idejna zasnova. Ko je projektna dokumentacija izdelana, mora soglasodajalce pisno pozvati, da dajo k njej soglasje. Zahtevi mora priložiti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega pridobiva soglasje.

Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoje najkasneje v 15 dneh od prejema poziva oz. v primeru, da gre za zahteven objekt v 30 dneh od poziva. Svojo odločitev mora opreti na zakonske določbe. V primeru, da tega v ustreznem roku ne stori, se šteje, da projektnih pogojev ni in da je s tem dano njegovo soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja.

V primeru, da so soglasja v nasprotju eno z drugim, lahko investitor od soglasodajalcev zahteva uskladitev.

Pristojni soglasodajalec lahko za projektne pogoje, ki jih je določil na podlagi investitorjeve zahteve, zaračuna materialne stroške, ki jih je imel s pripravo teh projektnih pogojev. Soglasja k projektnim rešitvam se izdajajo proti plačilu upravne takse, ki je določena z zakonom.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog