Potrebna dokumentacija za manjše in pomožne objekte

Pogosto želimo objekt z manjšimi posegi izboljšati in tako povečati kakovost bivanja. Med manjše posege lahko uvrstimo gradnjo nadstreškov, garaže, bazena, rastlinjaka,… Pri njihovi gradnji moramo upoštevati:

 • nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač jih lahko priključimo le na obstoječe priključke;
 • objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja; 
 • pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo k površini stavbe, h kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine vseh stavb na zemljiški parceli; 
 • na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena dovoljena meja pozidanosti;
 • poleg vseh ostalih pogojev morajo enostavni in nezahtevni objekti ustrezati izvedbenim prostorskim aktom občine v kateri jih nameravamo postaviti.

Zakonodaja manjše gradbene posege razvršča na nezahtevne in enostavne objekte.

Nezahtevni objekti

Za gradnjo nezahtevnih objektov moramo pridobiti gradbeno dovoljenje. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vložimo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko izpolnimo sami. V zahtevi mora biti opisana lega objekta na kopiji zemljiškega katastra, tloris in prerez objekta, soglasje pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici graditi. Projektne dokumentacije ni treba izdelati. Obrazec oddamo ga pristojnemu upravnemu organu, ki nato izda gradbeno dovoljenje v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

Med nezahtevne objekte spadajo:

 • drvarnica bruto velikosti do 12 m2 in z višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom; 
 • garaža bruto površine do 30 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom, ki je enoetažen; pritličen objekt, namenjen shranjevanju osebnih motornih vozil; 
 • steklenjak, z bruto površino do 30 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom, ki je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt; 
 • senčnica ali uta, ki je enoetažna, pritlična, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta;
 • bazen; to je montažni ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega požara, če je njegova tlorisna površina do 30 m2 in globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;
 • lopa, ki je enoetažen in pritličen objekt namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m2 višino najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
 • ograje, nižje od 2,2 m;
 • škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m.

Enostavni objekti

Objekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, zakonodaja uvršča med enostavne objekte.

Objekti za lastne potrebe:

 • nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta; 
 • enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m2 in višino najvišje točke največ 2 m, katerega streha je hkrati strop nad prostorom; 
 • zbiralnik za kapnico s prostornino do 30 m3, ki je montažen ali obzidan in nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe; 
 • vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo, če je njegova prostornina do 250 m3 in največja globina do 5 m.

Pomožni energetski objekti:

 • priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah; 
 • priključek na distribucijsko plinovodno omrežje; 
 • etažni plinski priključek za etažno ogrevanje.

Pomožni komunalni objekti:

 • vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje; 
 • kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje;
 • vodno zajetje, to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo, če je njegova prostornina do 250 m³ in največja globina do 5 m; 
 • zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, če je njegova globina do 30 m; 
 • tipska oziroma montažna greznica, to je v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadne vode iz čistilnih naprav, obzidana in pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalne odpadne vode, če je njena prostornina do 50 m3; 
 • majhna komunalna čistilna naprava zmogljivosti do 50 populacijskih enot; 
 • rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s prostornino do 5 m3;
 • tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 30 m2.

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

 • čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom; 
 • ribnik kot vodno zajetje, to je umetno narejena kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali drugih vodnih živali, če nima stika z odprto vodo in če je njegova tlorisna površina pri betonskem koritu do 30 m², pri umetno narejeni ali naravni kotanji do 100 m², globina od terena oziroma roba korita do dna pa do 2 m.

Med manj zahtevne objekte pa spadajo vsi ostali objekti, ki niso uvrščeni med nezahtevne ali enostavne objekte. Zanje moramo pridobiti gradbeno dovoljenje.

Nastanek besedila: oktober 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog