Vprašanja - ZakonodajaKako prodati gozd?

VPRAŠANJE:

Prosim vas za informacije, kako poteka prodaja gozda. Zanima me, kaj je vse potrebno storiti pred samo prodajo in za postopek prodaje, ter kdo se s temi prodajami sploh ukvarja oz. ali je kdo, ki odkupuje gozdove. Kakšne so tudi cene gozdov. Zanimam se zaradi tega, ker želim prodati gozd (dobra 2 ha) v okolici Litije.

(PRODAJA GOZDA)


ODGOVOR:

Pri trgovanju z gozdom veljajo določene specifične zakonitosti. Prodaja je bolj zapletena, kot pri gradnjah in poteka podobno kot pri kmetijskih zemljiščih.

Pri nakupu gozda se lahko uveljavlja prednostna pravica. Zakon o gozdovih določa prednostno pravico Republike Slovenije (zastopa jo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) pri nakupu varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Varovalni gozdovi so tisti gozdovi, ki v zaostrenih razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča zemljišča in gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija. V praksi to pomeni, da so to gozdovi, ki so na izredno strmih terenih in kjer so možnosti plazenja terena. Gozdovi s posebnim namenom so gozdovi v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, obrambna ali estetska funkcija in gozdovi, ki so razglašena za naravne znamenitosti po predpisih o varstvu naravne dediščine. V gozdovih s posebnim namenom ima predkupno pravico tudi lokalna skupnost (občina). O tem ali je vaš gozd varovalni ali gozd s posebnim namenom, se obrnite na vašega revirnega gozdarja na krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

Za državo in lokalno skupnostjo ima prednostno pravico nakupa sosed (oz. sosedje), ki mejijo na vašo parcelo. Če mejaš ne uveljavlja prednostne pravice, jo lahko drugi lastnik, ki je najbližje gozdu, ki ga prodajate.

Ko se odločite za prodajo gozda morate na upravni enoti, v katerem območju je gozd, ki ga prodajate, vložiti ponudbo za prodajo. Ponudba mora vsebovati osebne podatke o prodajalcu (osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež), podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina in katastrska kultura), ceno in morebitne druge pogoje. Upravna enota ponudbo objavi na oglasni deski, kjer visi 30 dni. Vsakdo, ki želi kupiti gozd ali kmetijsko zemljišče, mora v tem času dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje s priporočeno pošiljko prodajalcu in upravni enoti. Nato mora kupec pri upravni enoti vložiti vlogo za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem kmetijo ali gozdom.

Če je kupec prepričan, da ponujena cena bistveno presega vrednost gozda, lahko v 30 dneh od objave ponudbe na oglasni deski upravne enote, sproži postopek za ugotovitev vrednosti ponujenega zemljišča po predpisani metodologiji. Če vrednost ni ugotovljena v 30 dneh po preteku roka za sprejem prvotne ponudbe, lahko prodajalce proda zemljišče po prvotni ceni. V kolikor upravna enota pravočasno ugotovi vrednost zemljišča in prodajalec v 15 dneh po obvestilu o ugotovitvi vrednosti ponudbe ne umakne, je dolžan prodati zemljišče po ceni, ki je enaka ugotovljeni vrednosti.

V praksi to pomeni, da če se v naprej dogovorite s kupcem, ki ni mejaš,  za višjo ceno, lahko mejaš zahteva ugotovitev vrednosti gozda. V kolikor ne umaknete ponudbe za prodajo, ste dolžni gozd prodati mejašu, po ugotovljeni ceni, ki je nižja od vaše prvotne.

Pri prodaji je najbolje najprej obiskati mejaše in se z njimi pogovoriti o pripravljenosti nakupa vašega gozda. V kolikor ne bo nihče pripravljen, vam svetujem, da pričnete z objavljanjem oglasov v oglasnikih in na spletu (http://www.nepremicnine.net). Velja se obrniti tudi na katero izmed nepremičninskih agencij. Lahko pa že takoj vložite ponudbo za prodajo na upravno enoto in čakate na morebitne kupce.

O vrednosti vašega gozda je zelo težko govoriti, saj je odvisna od veliko dejavnikov: kvalitete drevja, starosti drevja, stanja gozda (zanemarjen ali urejen), lokacije (prisojna, osojna stran, ravnina,…), količine vlak, dostopnost,… Nekje velja, da je v Sloveniji povprečna cena 0,5 €/m2. Ta podatek je zgolj informativne narave in nima praktičnega pomena, saj se cena vsakega gozda določa individualno.

Predno se lotite prodaje gozda, se dogovorite z revirnim gozdarjem za ogled. O­n vam bo znal povedati kakšne kvalitete je vaš gozd ter vam posredoval podatke o mejaših, če jih morda nimate.

22.01.2004 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog