Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic je samostojna in od državnih organov neodvisna oseba, ki jo izvoli državni zbor za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Varuh lahko preiskuje primere nezakonitega ali nepravilnega dela državnih organov in se pri svojem delu ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri svojem posredovanju se lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja.

Če menite, da so vam bile z aktom, dejanjem ali neukrepanjem kakšnega državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali svoboščine ali storjena kakšna druga nepravilnost, lahko za vas posreduje varuh človekovih pravic. Seveda velja poprej izkoristiti vsa pravna sredstva in pritožbene možnosti pri pristojnih organih. Če s pritožbo ne uspete, lahko pri varuhu vložite pobudo za začetek postopka.

Po končani obravnavi varuh navede oceno dejstev in okoliščin posameznega primera in presodi, ali je v obravnavanem primeru prišlo do kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. V poročilu tudi ugotovi, kako so bile pravice kršene oziroma ali je šlo za kakšno drugo nepravilnost.

Ob ugotovljeni kršitvi ali nepravilnosti varuh lahko ukrepa tako, da:

  • posreduje organu, ki je povzročil kršitev ali nepravilnost, predlog, mnenje, kritiko ali priporočilo;
  • predlaga, da organ ponovno izvede določen postopek v skladu z zakonom;
  • predlaga povrnitev škode;
  • predlaga drug način za odpravo nepravilnosti, ki vam je bila povzročena.

Varuh lahko tudi predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper uslužbence organov, ki so zakrivili ugotovljeno nepravilnost.

Na podlagi zakona o ustavnem sodišču je varuh pooblaščen, da vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ali pa vloži v soglasju s prizadetim ustavno pritožbo zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine s posamičnim aktom državnega ali podobnega organa. Varuh lahko daje državnemu zboru in vladi pobude za spremembe zakonov in drugih predpisov. Vsem državnim in drugim organom, ki sodijo v njegovo pristojnost, lahko daje predloge za izboljšanje poslovanja in ravnanja s strankami. Varuh lahko v skladu z zakonom vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na vrsto ali stopnjo postopka, ki je v teku pred temi organi.

Zadnji pregled: februar 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog