Stroški dovoljenj za gradnjo

Lokacijska informacija za namen gradnje objekta, ki jo mora pridobiti investitor je dokument, ki ga izda pristojni občinski upravni organ tiste občine, na katerem območju leži zemljišče. Na podlagi Zakona o upravnih taksah je za izdajo potrdila o lokacijski informaciji potrebno plačati upravno takso v višini 17,73 €. Vlogo oz. zahtevo za izdajo lokacijske informacije stranka pridobi v vložišču oz. na spletnih straneh pristojne občine. Namen te informacije je, da investitorju omogoča preverjanje, ali je gradnja objekta dopustna, hkrati pa predstavlja podlago za izdelovanje projektne dokumentacije oz. za izvedbo določenih del po predpisih o graditvi objektov.

Velik strošek v času pred začetkom gradnje predstavlja plačilo projektanta. Izbran arhitekt, ki izdela projektno dokumentacijo, mora imeti licenco inženirske zbornice za projektiranje. Cene projektantskih storitev se na osnovi zahtev Evropske unije oblikujejo na osnovi trga. Za zaščito investitorjev in javnega interesa je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije na osnovi poizvedbe med projektanti o doseženih in potrebnih cenah projektov oblikovala informacijo o razponu cen posameznih storitev. V okviru teh cenovnih razponov je možno izdelati kakovostno dokumentacijo. Cene izdelave projekta za individualne hiše se gibljejo od 3.000 € in več, odvisno od zahtevnosti projekta. Za občasno posvetovanje po potrebi, pa je možen tudi dogovor z arhitektom o plačilu posameznih urnih postavk.

Za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja je prav tako treba plačati upravno takso v višini 3,55 €. Investitor jo vloži na pristojni upravni enoti, lahko pa jo pošlje tudi po pošti. Zakon o upravnih taksah določa, da se pred izdajo gradbenega dovoljenja plača še taksa za dovoljenje za gradnjo. Le ta se izračuna odstotkovno glede na višino predračunske vrednosti objekta. Zakon opredeljuje več različnih kategorij vrednosti objekta, v razponu od 13.000 do 42.000 €, od 42.000 do 420.000 € in nad 420.000 €. Vrednost takse je izražena v točkah. Določena je tudi vrednost točke, ki po veljavnem zakonu znaša 0,709 €, tako da si vsak posameznik lahko sam izračuna strošek plačila dovoljenja za gradnjo. V povprečju je taksa za stanovanjsko hišo v višini okoli 200 €. Plačila gradbene takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem

Plačilo komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja je zadnji večji strošek pred začetkom gradnje. Zakon o upravnih taksah predvideva plačilo takse za vlogo o odmeri komunalnega prispevka v višini 17,73 €, ki jo investitor vloži pri pristojni občini. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v skladu z zakonom o gradnji objektov investitor, oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo oz. mu je zagotovljeno, da bo le ta zgrajena v roku in obsegu kot to določa program opremljanja. Izračun plačila komunalnega prispevka določajo občine s svojimi podzakonskimi akti, v katerih določajo merila za odmero komunalnega prispevka (glede na povprečne stroške komunalne opreme, površine stavbnega zemljišča, možnosti priključitve na javno infrastrukturo itd.) Ker se komunalna opremljenost v različnih slovenskih regijah razlikuje, je tudi višina plačila komunalnega prispevka različna. Na splošno se višina komunalnega prispevka giblje v razponu od 1.000 € naprej, v povprečju pa dosega par tisoč evrov. V dražjih občinah, ki so komunalno dokaj dobro opremljene pa lahko za povprečno veliko parcelo preseže celo 15.000 €. Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne odseke in naprave (vodovod, električno omrežje itd.).

Nastanek besedila: marec 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog