Stroški gradnje nizkoenergijskih hiš

Človek in družba vse intenzivneje vplivata na okolje. Dejstvo je, da so spremembe v naravnem okolju posledica človekove dejavnosti. Zato mora biti osnovno vodilo današnjega časa varovanje okolja in varčevanje z energijo. Vse bolj se kaže potreba po racionalni in učinkoviti rabi energije na vseh ravneh. Ena izmed teh je tudi gradnja. Samo pravi način gradnje in izbira pravih gradbenih materialov zagotavljata energetsko varčno in ekološko naravno gradnjo. Nove tehnologije omogočajo gradnjo hiš, ki proizvajajo malo ali nič ogljikovega dioksida, ki povzroča toplogredne učinke in vpliva na podnebje. Poleg ekološkega vidika pa je za gradnjo hiš z nizko energetsko porabo pomemben tudi ekonomski vidik. Stroški energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, zaradi energetske krize in dviga cene derivatov za ogrevanje, naraščajo. V tem smislu je naložba v energetsko varčno hišo nedvoumno racionalna.

Glavni namen nizkoenergijske hiše je čim večje omejevanje toplotnih izgub in izkoristek naravnih virov toplotne energije iz okolja (sonce, voda in zrak). Analize in ocene kažejo, da se bo treba kmalu usmeriti na nove vire energije, kajti viri kot so nafta, plin in premog naj bi bili porabljeni v nekaj desetletjih. Strokovnjaki so enotnega mnenja, da je prihodnost namenjena sončni svetlobi. Kot zanimivost, Zemlja samo v eni uri sprejme od Sonca toliko energije, kot jo celotno svetovno prebivalstvo potrebuje v enem letu.

Glede na porabo energije in osnovne značilnosti, se v izrazoslovju uporabljajo različni nazivi za energijsko varčne hiše.

Pod pojmom nizkoenergetska hiša razumemo zgradbo z letno porabo energije za ogrevanje med največ 40 do 60 kWh/(m2 a) ogrevalne površine in najmanj 15 kWh/(m2 a). 10 kWh (m2 a) ustreza letni porabi enega litra kurilnega olja na kvadratni meter ogrevalne površine. Za primerjavo, starejša klasična hiša porabi okoli 20 l kurilnega olja na m2. Čim manj energije porabimo za ogrevanje hiše, tem boljša je njena toplotna zaščita. V nizko energetski hiši so potrebni konvencionalni ogrevalni sistem in grelna telesa. Sveži zrak se v zgradbo dovaja s prezračevalno napravo.

Izraz trilitrska hiša se uporablja za hiše, ki za ogrevanje letno potrebujejo okoli 30 kWh (m2 a) oz. tri litre olja na kvadratni meter. Te hiše so prav tako opremljene s konvencionalnim sistemom ogrevanja. V hiši pa so vgrajeni sprejemniki sončne energije za pridobivanje sanitarne vode in/ali kontrolirano prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Pasivna hiša ne potrebuje aktivnega ogrevalnega sistema. Načrtovana in grajena je tako, da ima minimalne toplotne izgube, hkrati pa izkorišča toploto sonca in notranjih virov (toploto, ki jo oddajajo ljudje in naprave). Minimalno potrebo po toploti, specifične ogrevalne letne potrebe ima manjše od 15 kWh, največkrat pokrije toplotna črpalka, mogoči pa so tudi drugi toplotni izvori (razen elektrike).

Značilnost ničenergijske hiše je, da nima konvencionalnega ogrevalnega sistema. Za potrebe celotne toplotne in električne energije, aktivno in pasivno izrablja sončno energijo. Priključena je na javno električno omrežje in poleti presežek energije odvede v to omrežje ter ga posreduje drugim uporabnikom. V primeru, ko te hiše ustvarijo celo energijski presežek, govorimo o plusenergijskih hišah.

Optimalna zasnova zgradbe, dobra in natančna izvedba ter nadzor nad izvedbo, so osnovni pogoj za doseganje standarda nizkoenergetske zgradbe. Smernice gradnje so kompaktna gradnja, zagotovljena zrakotesnost ovoja in skrbna izvedba brez toplotnih mostov. Na energijsko učinkovitost ključno vplivata lokacija in mikrolokacija hiše, orientacija hiše (odprtost stavbe na južno stran), kjer naj bi bili bivalni prostori. Zaželene so velike steklene površine, skozi katere je mogoče dovajati sončno sevanje. Pomembna je dobra toplotna izolacija hiše (fasada) in tudi izolacija strehe. Priporočljiva debelina fasadne obloge je odvisna od vrste gradnje. Stavbno pohištvo v nizkoenergetski hiši je kakovostno in v skladu z zadnjimi dosežki na področju zasteklitve tesnjenja in izdelave okenskih okvirjev in vrat.

Velik poudarek je tudi na učinkovitem prezračevalnem sistemu z vračanjem toplote odpadnega zraka. Sveži zrak od zunaj se ogreje s toploto izrabljenega zraka, ki zgradbo zapušča. Optimalna izbira sistema za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode zelo vpliva na rabo energije in na stroške. Lahko uporabimo sončne kolektorje (sprejemnike sončne energije), ki neposredno pretvarjajo sončno energijo v toplotno. V pasivnih hišah se najpogosteje uporabljajo toplotne črpalke. Prednost kakovostnih toplotnih črpalk je v tem, da za pogon porabijo samo petino energije, ki je potrebna za ogrevanje hiše, preostale štiri petine pa pridobijo iz okolice. Na ta način odpadejo stroški klasičnega ogrevalnega sistema, vsekakor pa je nakup toplotne črpalke racionalna izbira in dolgoročna naložba, ki se povrne že v nekaj letih.

Glede na smernice in priporočljive standarde izgradnje nizkoenergetske hiše lahko rečemo, da je izgradnja take hiše kar velik finančni zalogaj. Odgovor na vprašanje, koliko dražja je izgradnja varčne hiše v primerjavi s klasično hišo je zelo težak. Na splošno se ocenjuje, da so stroški izgradnje energetsko varčne hiše 10 do 15 % večji, v primerjavi s stroški klasične gradnje. Večji začetni stroški pa pogojujejo cenejše življenje v taki hiši. Danes, ko je energija vse dražja, je to dejstvo še kako pomembno. Za posamezno gospodinjstvo pomeni lahko tudi do 70 % stroškovni prihranek v primerjavi s stroški ogrevanja v klasični hiši. Prihranek se lahko poveča z namestitvijo prezračevanja z rekuperacijo toplote

Strokovnjaki menijo, da je zelo težko oceniti, v kolikšnem času se povrne naložba v energetsko varčno hiše. Nekateri so mnenja, da je ta doba 5 do 10 let. To je odvisno tudi od gibanja cen elektrike in fosilnih goriv kot so zemeljski plin in kurilno olje. Z večanjem števila prebivalcev se bodo večale tudi energetske potrebe.

Kljub temu, da so nizkoenergetske in pasivne hiše v slovenskem prostoru še redkost, pa število naložb v gradnjo takih objektov v zadnjih letih narašča. Počasi energetska učinkovitost in spoznanje o kakovostnejšem življenju v bolj zdravem in naravnem bivalnem okolju prodira v zavesti prebivalstva.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog