Davek od premoženja

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki imajo v lasti ali uživajo stavbe, dele stavb, stanovanja, garaže, prostore za počitek in prostore za rekreacijo. Davek ureja Zakon o davkih občanov.

Davčna obveznost nastane ob sklenitvi pogodbe o prodaji, v primeru gradnje pa ob izdaji uporabnega dovoljenja ali z začetkom uporabe prostorov, če jih začne uporabljati pred izdajo uporabnega dovoljenja. Napoved mora zavezanec vložiti 15 dni od nastanka obveznosti.

Davčna osnova je vrednost stavbe oz. prostora, ki se jo ugotovi na podlagi Pravilnika o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja. Osnova se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, če so lastnik ali njegovi ožji družinski člani v letu pred letom, za katero se odmerja davek, v stavbi stalno bivali. Davek odmeri davčni organ na osnovi uradnih podatkov ali napovedi zavezanca do 31. marca. Davek se plača v trimesečnih obrokih, če pa znesek ne presega 200 € pa v dveh polletnih obrokih.

Začasno so lahko upravičeni oprostitve davka zavezanci, ki so prvi lastniki novih stavb. Oprostitev je za dobo 10 let. Oprostitev se tudi prizna za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše, stanovanja in garaže, če se njihova vrednost poveča za 50 %.

Davek se za 10 % zniža zavezancem za 4. in vsakega nadaljnjega družinskega člana, če so z njim stalno bivali v predhodnem letu. Davek se ne plačuje od:

  • kmetijskih gospodarskih poslopij;
  • poslovnih prostorov, ki jih lastnik uporablja za opravljanje dejavnosti;
  • stanovanjskih stavb zavezancev davka iz kmetijstva in njihovih družinskih članov, ki so zavarovani na podlagi dohodkov iz kmetijstva;
  • stavb, ki predstavljajo kulturni spomenik;
  • od stavb, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati.
Nastanek besedila: marec 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog