Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) je obvezna dajatev, ki se plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih za katere je bil sprejet prostorski izvedbeni načrt, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. NUSZ urejata Zakon o stavbnih zemljiščih in Zakon o davčnem postopku.

Višino NUSZ določajo občine, ravno tako območja, kjer se plačuje. Občine določajo tudi pogoje za delno in popolno oprostitev plačila. Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo namembnost stavbnega zemljišča, lega oz. območje, opremljenost s komunalno infrastrukturo in možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine objekta, nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče pa se plačuje od površine, ki je predvidena za pozidavo.

Odmero NUSZ izvede davčni organ po uradni dolžnosti, pri tem pa upošteva podatke, ki mu jih pošlje občina in občinske odloke. Nadomestilo se določi do konca marca za tekoče leto, oz. v treh mesecih po prejemu ustreznih podatkov od občine. Zavezanec, če občina ne predpiše drugače, plača nadomestilo v trimesečnih obrokih, če pa znesek ne presega 200 € pa v dveh polletnih obrokih.

Na zahtevo so plačila NUSZ 5 let opravičeni občani, ki so kupili novo stanovanje kot del stavbe, zgradili, dozidali ali nadzidali stanovanjsko hišo in so plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča. Občina lahko predpiše tudi oprostitev ali delno oprostitev za občane z nižjimi dohodki in občane, ki so organizirano vlagali družbena sredstva v izgradnjo komunalnih objektov in naprav.

Nastanek besedila: marec 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog