Urbanistični inštitut

Urbanistični inštitut Slovenije je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova s področja planiranja in urejanja prostora ter sorodnih vsebin.

V širšem okviru urbanega in regionalnega planiranja se ukvarja z: metodologijo programiranja urbanega razvoja, metodologijo oblikovanja urbane podobe, urbano geografijo in sociologijo, regionalno ekonomijo, aplikativno demografijo v zvezi z napovedovanjem pri načrtovanju mest, celovite presoje prometa, načrtovanje stanovanjskih in turističnih območij, prenovo mest, varovanje in oblikovanje krajine. Inštitut se ukvarja z založniško dejavnostjo in usposablja strokovnjake s področja planiranja prostora. Tako lahko javnosti ponuja vpogled v teoretična in praktična dognanja svojih sodelavcev ter v dosežke raziskovalnega dela s področja planiranja prostora, opravljenega v tujini. V okviru razvoja stroke pa inštitut razvija planske modele, standarde, norme in planerska merila. Poleg tega vzpostavlja specifične podatkovne baze, oskrbuje z informacijskimi in dokumentacijskimi storitvami, razvija terminologijo in vzdržuje bogato urbanistično knjižnico.

Osrednje raziskovalno področje Urbanističnega inštituta je splošen razvoj metodike regionalnih in urbanih raziskav ter metodike raziskovanje instrumentov prostorskega in urbanističnega planiranja in oblikovanja. Urbanistični inštitut večinoma ne raziskuje neposredno nepremičninskega področja, temveč širša področja, ki nanj vplivajo. Izjema je področje stanovanj, ki ga raziskuje s stanovanjskimi študijami.

Področja raziskovanja so:

  • prostorsko planiranje,
  • regionalni razvoj,
  • urbanistično načrtovanje in oblikovanje,
  • varstvo kulturne dediščine,
  • krajinsko načrtovanje in oblikovanje,
  • varstvo okolja,
  • informatika na področju urejanja prostora,
  • stanovanjske študije,
  • prometne študije.

Raziskave urbanističnega inštituta >>

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog