Novice - Zidava

novica

Ustrezen gradbeni nadzor zagotavlja nižje stroške

Ustrezen gradbeni nadzor zagotavlja nižje stroške
Objavljeno dne 18.02.2010

O gradbenem nadzoru je bilo že veliko napisanega, vendar ne glede na vse, še vedno ostajajo številna odprta vprašanja. Ključno je, da investitorji razumejo, kakšen je pomen in smisel gradbenega nadzora.

V zadnjih letih se je število sporov zaradi nezadovoljstva pogodbenih strank pri graditvi objektov zelo povečalo. Veliko primerov konča na sodiščih. Da bi se stanje izboljšalo, bi morale vse tri pogodbene stranke (investitor – gradbeni nadzornik – izvajalec) veliko prispevati. Pravilna izbira inženirja pa vsekakor investitorju zagotovi večje zadovoljstvo.

Veliko investitorjev se otepa gradbenega nadzora in zakonodaji zadosti le formalno na dokumentih, nadzornika pa fizično nikoli ni na gradbišču. Žal se take zgodbe vse prepogosto zaključijo na sodiščih in nobena pogodbena stranka (izvajalec – investitor) v končni fazi ni zadovoljna. Odsotnost nadzornika ali slab nadzornik je lahko vzrok za velike stroške kasneje, čeprav je v prvi fazi videti, kot da je nadzornik oz. nadzor zgolj strošek.

Investitor bi moral večjo pozornost posvetiti izbiri gradbenega nadzornika – v gradbeni praksi oz. žargonu imenujemo odgovornega gradbenega nadzornika »inženir« - kot izbiri izvajalca. Vemo, da mora investitor zagotoviti gradbenega nadzornika najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču (ZGO, 85. člen). Vendar stroka (FIDIC – mednarodna zveza svetovalnih inženirjev) svetuje, da investitor izbere in sklene pogodbo z gradbenim nadzornikom še pred izbiro izvajalca in v določenih primerih (zahtevni objekti) tudi pred projektantom ali arhitektom. Gradbeni nadzornik lahko s svojim znanjem investitorju že v fazi načrtovanja in projektiranja objekta svetuje in v končni fazi s tem prihrani pri investiciji. To je predvsem zaželeno, ko investitor nima dovolj strokovnega znanja s področja arhitekture, projektiranja in gradbeništva.

Zagotovo pa je zelo pomembno, da gradbeni nadzornik pomaga investitorju pri izbiri izvajalca. Žal se pri izbiri izvajalcev običajno pozabi na kakovost in stroko, investitor pa izbere izvajalca le na podlagi najnižje cene. Tudi to se je že v praksi pokazalo za zgrešeno in slaba kakovost izvajalca investitorju prinese le dodatne stroške in zamik dokončanja objekta.

Zagotovo pa je v največjo korist investitorju, da je gradbeni nadzornik prisoten pri izvedbi objekta v celotnem obdobju gradnje, vključno do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Obseg del gradbenega nadzornika po Zakonu o graditvi objektov – osnovne obveznosti:

 • nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje,
 • nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi,
 • nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in da se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant,
 • nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje,
 • nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti,
 • nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje,
 • nadzor, da se vodi gradbeni dnevnik dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru,
 • sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta.

Investitorju se svetuje še dodaten obseg del, in sicer – dodatne obveznosti:

 • nadzor nad količino, kakovostjo in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer,
 • nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe,
 • pregled in oceno projekta za izvedbo in njene skladnosti s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • uvedbo izvajalca v delo,
 • svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in preglede, potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalcev,
 • sodelovanje z odgovornim vodjem projekta projektne dokumentacije pri dodatnem projektiranju,
 • prevzem del,
 • reševanje zahtevkov izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
 • nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak,
 • nadzor v garancijski dobi.

Investitor naj obveznosti gradbenega nadzornika določi v pogodbi. Inženirska zbornica Slovenije je v okviru komisije za dobro prakso pripravila vzorec tipske pogodbe za gradbeni nadzor. Investitorjem pa svetujemo, da si pri sestavljanju pogodbe pomaga z ''rdečo knjigo'' – FIDIC – pogoji gradbenih pogodb (ISBN 2-88432-022-9), kajti le s kakovostno pogodbo bo zagotovil dober nadzor nad svojo investicijo.

Jasmina Hlača dipl. inž. grad.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
 • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog