Subvencije

Subvencija je denarna podpora ali pomoč. Lahko je enkratna ali trajna, v nasprotju s kreditom pa je ni treba vračati. Subvencije za različne namene dajejo občine ali država. Subvencije so običajno vezane na določene zahteve, ki jih mora prosilec izpolnjevati.

Neprofitna najemnina

Če dohodki ne zadoščajo za plačevanje neprofitne najemnine, lahko zaprosimo za subvencijo neprofitne najemnine. Ta subvencija je nadomestilo za nekdanja socialna stanovanja.

Splošni pogoji za pridobitev subvencije, ki jih določa stanovanjski zakon, so naslednji.

  • Prosilec lahko prosi za subvencioniranje do višine neprofitne najemnine.
  • Dohodek vseh oseb, ki po najemni pogodbi prebivajo v stanovanju, ne sme presegati višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega ugotovljenega dohodka.
  • Za izračun subvencionirane najemnine se upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda vendar ne več kot 30 m2 v enočlanskem, 45 m2 v dvočlanskem, 55 m2 v tričlanskem, 65 m2 v štiričlanskem, 75 m2 v petčlanskem, 85 m2 v šestčlanskem in 91 m2 v sedemčlanskem gospodinjstvu. Za vsakega nadaljnjega člana se doda 6 m2.
  • Subvencija za neprofitno najemnino je lahko največ 80 % neprofitne najemnine.
  • Do subvencije so najemniki upravičeni največ za dobo enega leta. Nato mora ponovno zaprositi za subvencioniranje.

O dodelitvah subvencij odločajo pristojni občinski organi. Občine lahko postavijo dodatne zahteve. Subvencijo je mogoče dobiti tudi za bivanje v tržnem najemnem stanovanju, če občinski stanovanjski program to omogoča.

Mlade družine

Republika Slovenija vsako leto subvencionira mlade družine, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Mlada družina je življenjska skupnost dveh ali enega starša z enim ali več otroki, pri čemer vsaj en otrok v letu dodeljevanja subvencij še ni šoloobvezen. Družina ne sme preseči določene višine letnega dohodka, ki je predpisana za vsako leto posebej. Subvencijo družina prejema za vsakega člana največ 8 let. V letu 2008 je subvencija znašala 300 € na družinskega člana.

Mlade družine, ki rešujejo prvi stanovanjski problem z nakupom ali gradnjo, morajo imeti sklenjeno prodajo pogodbo ali pridobljeno gradbeno dovoljenje. Do subvencioniranja tržnega najema so upravičene mlade družine, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešujejo stanovanjsko vprašanje s tržnim najemom. Vendar ta starš v letu, ko zaprosi za subvencijo, ne sme doseči starosti 28 let (oz. 30, če je zaključil doktorski študij).

Subvencijo je mogoče pridobiti na podlagi javnega poziva, ki ga enkrat letno objavi Stanovanjski sklad RS.

Obnova in prenova

Občine občasno ponudijo subvencije za prenovo ali obnovo stavb v mestih. Običajno so to stavbe, ki kazijo podobo mesta in potrebujejo prenovo fasade ali strehe. Razpise občine objavljajo občasno (izjema je MO Ljubljana). Občine lahko subvencionirajo prenovo ali pa obresti kredita.

Ugodne kredite (ne subvencije), ponuja za prenovo Eko sklad. Kredite je mogoče pridobiti za naložbe v prenovo, ki predstavlja zamenjavo okoljsko manj primernih materialov z bolj primernimi (menjava azbestne kritine, zmanjševanje toplotnih izgub,…). Sklad vsako leto v prvi polovici leta objavi več razpisov za kreditiranje okoljskih naložb, ki so odprti do porabe sredstev oz. do konca leta.

Nastanek besedila: marec 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog