Vprašanja -Javna pot čez zasebno zemljišče

VPRAŠANJE:

V letošnjem letu je bila za namen pridobitve gradbenega dovoljenja izvršena geodetska izmera parcel, katerih lastnik sem. Pri izrisu parcel se je izkazalo, da je pot v naravi speljana preko moje parcele, namesto preko parcele, ki ima status javno dobro, in ki gre nad mojo parcelo. Prav tako del te ceste v naravi teče preko moje zazidljive parcele. Prej je bila pot makadamska (več kot 20 let), pred parimi leti pa jo je občina (oz. KS) asfaltirala, brez mojega soglasja. Prav tako so brez soglasja (služnosti) v traso te poti vkopani vodovo in NN kabel. Ker sem bil prepričan, da je pot speljana po parceli, ki ima status javno dobro, temu do sedaj nisem nasprotoval. Na PISO je razvidno, da je vrisana javna pot samo do uvoza na mojo parcelo, medtem ko je cesta oz. pot, ki je speljana naprej preko mojih parcel, ni kategorizirana kot občinska cesta. Omenjeno pot pretežno uporablja sosed, ki pa ima dostop do svojih parcel po poti, ki je označena kot javno dobro, vendar je ta pot slabo vzdrževana. Zanima me, ali od občine lahko zahtevam, da se ta pot, ki gre čez moji parceli ukine, sosed pa uporablja drugo pot, ki ima status javnega dobrega?

(uršika)


ODGOVOR:

SPZ v 19. členu opredeljuje javno dobro kot stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo. Z razglasitvijo nepremičnine za javno dobro se zagotavlja splošna dostopnost, kar je eden od vidikov socialne funkcije lastnine (67. člen Ustave). Zato so upravičene številne omejitve, ki jim je lastnik in mejaš izpostavljen zaradi življenja v skupnosti. Javno dobro tako praviloma ni v pravnem prometu. V 70. členu Ustave in v tretjem odstavku 19. člena SPZ je določeno, da se na javnem dobru lahko pridobi (le) posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon. Gre za „subjektivno javno pravico“, ki pripada samo individualno določenemu upravičencu na podlagi odločbe pristojnega organa.  Iz tega razloga je postopek za odpravo napake mogoče vložiti le pri pristojnem organu, ki je odločbo izdal. Na podlagi vloge za odpravo napake, bo pristojni organ izdal Sklep o popravi ugotovitvene odločbe ter izrek odločbe popravil v delu, ki se nanaša na parcelno številko.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

20.12.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog