Vprašanja - Vrtni elementiGradnja škarpe?

VPRAŠANJE:

Zanima me, če lahko zgradim škarpo do višine 1,2 m ter na njo zlagam sidrne cvetlične lončke v višini 1,6 m. Ali za tako obliko potrebujemo samo lokacijsko informacijo ter soglasje soseda, ali se taka oblika že šteje kot gradnja, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje?

(gradnja škarpe)


ODGOVOR:

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost definira škarpo kot podporni zid, če njegova višina ne presega 1,5 m.

Uredba uvršča škarpo med nezahtevne objekte za lastne potrebe, za katere je treba upoštevati naslednje pogoje:

  • nezahtevni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke;
  • objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja;
  • pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine vseh stavb na zemljiški parceli; 
  • na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja faktorja pozidanosti.
Za gradnjo nezahtevnega objekta je potrebno v skladu z Zakonom o graditvi objektov pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar v posebnem ugotovitvenem skrajšanem postopku, kjer je potrebno zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (predpisan je poseben obrazec) priložiti le:
  • prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč,
  • značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena,
  • soglasja pristojnih soglasodajalcev,
  • dokazilo o pravici graditi.
Torej, če boste upoštevali zgoraj navedene pogoje in pridobili gradbeno dovoljenje v skrajšanem postopku, lahko gradite škarpo do višine 1,5 m. 

Če nameravate prekoračiti zgoraj navedene pogoje in mejo1,5 m, si pridobite gradbeno dovoljenje po rednem postopku.

Poglejte še:

 

26.11.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog