Vprašanja - Življenjski zapletiNepremičnina na Hrvaškem

VPRAŠANJE:

Ali slovenski državljan lahko kupi nepremičnino na Hrvaškem?

(M.P.)


ODGOVOR:

Glede možnosti slovenskih državljavon in pravnih oseb, da pridobijo lastninsko pravico na nepreimčinni, ki leži na Hrvaškem je potrebno ločevati med dvema situacijama. V prvo situacijo spadajo primeri, ko je pravni naslov za pridobitev lastniske pravice na hrvaški nepremičnini nastal pred osamosvojitvijo, torej pred 8. oktobrom 1991, v drugo pa vsi kasnejši primeri. V prvem primeru lahko slovenski državljani, ki so kupoprodajno pogodbo sklenili pred tem datumom ali so pred tem datumomo priposestovavli nepremičnino, vpišejo svojo lastninsko pravico v ZK. To je mogoče na podlagi Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Pri vpisu v ZK je slovenskim državljenom v takem primeru zajamčeno enako varstvo, kot ga uživajo Hrvati. Enako velja tudi za hrvaške državljene in pravne osebe glede lastniske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na ozemlju Slovenije.

Drugačna situacija pa je, če gre za pridobivanje pravic na nepremičninah po datumu osamosvojitve Hrvaške. Slovenske fizične in pravne osebe v tem primeru niso obravnavane bolje kot ostali tujcei, pač pa povsem enako. Tako morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni z hrvaško veljavno zakonodajo (Zakon o vlastništvu i drugim stvarnim pravima). Najpomembnejši je pogoj vzajemnosti, ki pomeni, da je možnost nakupa nepremičnin na Hrvašekm za slovenske državljane in slovenske pravne osebe pogojena z možnostjo nakupa nepremičnin hrvaških fizičnih in pravnih oseb v Sloveniji.

Tujci v Sloveniji lahko v skladu s 68. členom Ustave, ob izpolnjenem pogoju vzajemnosti, pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Slveniji samo pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, kiju sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. Vendar državni zbor takšnega zakona, ki bi omogočal pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah tujim državljanom, ni sprejel. Zato hrvaški državljani in pravne osebe ne morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah v Sloveniji.

Pogoji tujcev za nakup nepremičnin na Hrvaškem

Poleg splošnih pogojev za pridobitev lastninkse pravice na nepremičnini (te morajo izpolnjevati tudi hrvaški državljani), morajo tujci izpolnjevati še naslednja pogoja:
- vzajemnost: če hrvaški državljan na podlagi pravnega posla ne more pridobiti lastninske pravice na nepremičnini v Sloveniji, je ne more niti Slovenec na Hrvaškem.
- Odobritev javne politične oblasti, ki jo daje minister za zunanje zadeve: brez tega soglasja pravni posel tujca glede hrvaške nepremičnine nima pravnih učinkov.

P.S. Zmotno je prepričanje, da Zakon o ugotavljanju vzajemnosti, ki ga je sprejel državni zbor omogoča tujcem nakup nepremičnin v Sloveinji ali obratno. Gre samo za zakon, ki ureja postopek ugotavljanja vzajemnosti, medtem, ko same vzajemonsit ne vzpostavlja.

14.11.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog