Pogoji za pridobitev oskrbovanih stanovanj

Oskrbovana stanovanjaOskrbovana stanovanja so prilagojena bivanju starejših, to pomeni, da so načeloma brez pragov, hodniki so široki, kopalnice so večje, sanitarna oprema pa je prilagojena. Pogoje za bivanje v teh stanovanjih predpisuje »Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev« po katerem so uporabniki teh stanovanj osebe, ki so upravičene do storitev institucionalnega varstva, ki zajema osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu.

Uporabniki v oskrbovanih stanovanjih so lahko:

  • starejše osebe, ki jim psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno, organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebujejo popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših;
  • osebe, mlajše od 65 let, ki izpolnjujejo druge pogoje;
  • zakonec oziroma zunajzakonski partner osebe, ki izpolnjuje pogoje po pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev;
  • osebe, katerih sedanje bivališče zaradi arhitektonskih ovir, neustreznosti stanovanjskih prostorov in bivalnega okolja ali oddaljenosti od urbanih središč ni primerno ali pa je manj primerno za bivanje starejših;

Oskrbovana stanovanja so večinoma najemna, v zadnjem času pa se gradijo tudi za prosti trg, torej so lahko tudi lastniška. Največji investitor tovrstnih stanovanj pri nas je Nepremičninski sklad PIZ, katerega ustanovitelj in edini družbenik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Nepremičninski sklad na osnovi pravilnika, ki določa pogoje in merila za oddajo oskrbovalnih stanovanj v najem, objavi razpis za oddajo teh stanovanj. Na razpisu lahko kandidirajo le slovenski državljani praviloma starejši od 65 let, zagotoviti pa morajo zmožnost plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki so vezani na najem stanovanja, njihove psihofizične sposobnosti pa morajo biti takšne, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotavljanjem zdravstvenega varstva živijo razmeroma samostojno življenje.

Če se na razpis prijavi manj prosilcev, kot je razpisanih stanovanj, se lahko oddajo v najem tudi prosilcem mlajšim od 65 let, če izpolnjujejo druge pogoje. V primeru, ko je povpraševanje večje, kot so razpoložljive najemne kapacitete pa imajo prednost pri izbiri tisi, ki zaradi starosti potrebujejo občasno pomoč druge osebe, tisi starostniki, ki bivajo v neustreznih stanovanjskih prostorih in neustreznem bivalnem okolju (oddaljenost od urbanih središč) in tisti, katerih stalno prebivališče je v občini, kjer so oskrbovana stanovanja.

Oskrbovano stanovanje lahko kupi vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji. Vsa prodana stanovanja so trajna last kupcev oziroma njihovih pravnih naslednikov. Za razliko od najemnika, kupec oskrbovanega stanovanja z njim prosto razpolaga, kar pomeni, da ga lahko odda v najem, dokler ga sam ne potrebuje oz. dokler sam ne izpolnjuje pogojev za bivanje v njih.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog