Pravice in obveznosti najemodajalcev

Stanovanje se odda v najem s sklenitvijo najemne pogodbe. Najemna pogodba določa odnos med lastnikom in najemnikom. Oddajo je lastnik dolžan prijaviti pri pristojnem davčnem organu. Če tega ne stori, gre za oddajo na črno.

Najemna pogodba mora vsebovati po zakonu določena vsebine in pa vsebine, za katere se dogovorita najemnik in lastnik. Pri tem gre lahko za podrobnejšo določitev obveznosti in pravic lastnika ter najemnika. Celotna pogodba mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, sicer v pravnem sporu posamezni členi ne bodo priznani.

Obvezne vsebine najemne pogodbe >>

Ob predaji stanovanja lastnik in najemnik opravita pregled stanovanja in napišeta zapisnik, v katerem je zapisano stanje stanovanja. Ob zaključku najema se stanovanje podrobno pregleda in na osnovi zapisnika določi, poškodbe in spremembe. Če stanje ni enako, lahko lastnik zahteva povrnitev stroškov popravil, oziroma najemniku povrne stroške neamortiziranih vlaganj v stanovanje. Zapisnik je sestavni del pogodbe.

Najemniki morajo stanovanje uporabljati v skladu z najemno pogodbo. Odgovorni so za vso škodo, ki jo povzročijo zaradi nepravilne ali malomarne uporabe stanovanja in morajo poravnati stroške popravila. Lastnika so dolžni redno obveščati o napakah na stanovanju za katere je odgovoren lastnik. Če najemnik vlaga svoja sredstva v stanovanje ima pravico, da ob izselitvi dobi povrnjen neamortiziran del koristnih in potrebnih vlaganj v stanovanje.

Lastnik mora najemniku zagotoviti nemoteno in normalno uporabo stanovanja. Če stanje ne zagotavlja normalnega bivanja, lahko najemnik zahteva od stanovanjske inšpekcije, da lastniku odredi izvedbo del, ki so potrebna za zagotavljanje normalne uporabe stanovanja.

Med najemniki in lastniki lahko pride do spora ali lahko lastnik vstopa v najemnikovo stanovanje. Zakon določa, da mora najemnik lastniku ali njegovemu pooblaščencu dopustiti vstop v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja. Lastnik lahko to stori največ dvakrat letno. To pomeni, da lastnik nima pravice vstopati v stanovanje večkrat. Seveda pa lahko dobri odnosi z najemnikom prihranijo marsikatero skrb glede uporabe stanovanja. Če lastnik pride na obisk (recimo ob pobiranju najemnine) in ga najemnik povabi v stanovanje, je to dober znak, da najemnik nič ne prikriva, lastnik pa lahko mimogrede pogleda v kakšnem stanju je stanovanje. Obenem pa lahko najemnik tudi lastnika opozori na morebitne napake ali pomanjkljivosti stanovanja, ki so dolžnost lastnika, da jih odpravi. Če sta lastnik in najemnik v dobrih odnosih, je to dobro za oba, saj je mogoče marsikatero težavo rešiti enostavno in hitro, včasih že s telefonskim klicem.

Lastnik najemniku ne sme samovoljno odpovedati najemnega razmerja. To lahko stori samo v primeru krivdnih razlogov oz. ob kršenju pogodbe. Če lastnik vseeno želi odpovedati najemno razmerje ne glede na to, da najemnik ne krši pogodbe, mu mora zagotoviti primerno ustrezno stanovanje in povrniti vse stroške selitve.

Dolžnosti in pravice lastnika in najemnika >>

Zadnji popravki: november 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog