Delo varnostnikov

Varnostniki, ki fizično varujejo premoženje, lahko izvajajo določene ukrepe, imajo pa tudi številne dolžnosti. Vsak varnostnik mora imeti službeno izkaznico s katero se lahko izkaže. Ravno tako mora nositi delovno obleko, ki je označena z znakom imetnika licence ter druge znake, ki jasno pojasnjujejo, kakšne naloge opravlja oseba, ki jo nosi. Če ne nosi delovne obleke, se mora pri delu izkazati s službeno izkaznico.

Varnostniki, ki varujejo premoženje (nepremičnine) lahko pri opravljanju nalog izvajajo naslednje ukrepe:

  • opozorijo osebo, naj se oddalji z območja, iz objekta ali prostora, ki ga varuje (varovano območje), če se tam neupravičeno zadržuje;
  • ugotovi identiteto osebe pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, ki ga varuje, ali če tako določajo pravila na varovanem območju;
  • površinsko pregledati vrhnja oblačila, notranjost vozila in prtljago osebe pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, ki ga varuje, in če oseba s tem soglaša;
  • preprečiti osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled, če nasprotuje ugotavljanju identitete ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop z varovanega območja prepreči;
  • zahtevati od osebe, ki ogroža varnost ljudi, premoženje ali red na varovanem območju, da z ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje;
  • zadržati osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, do prihoda policije; pri tem lahko uporabi sredstva za vklepanje, če osebe drugače ne more zadržati; osebo lahko zadržuje največ 2 uri;
  • uporabi fizično silo, če drugače ne more preprečiti osebi vstopa oziroma izstopa z varovanega območja, preprečiti neposrednega ogrožanja življenja ljudi ali premoženja, ki ga varuje ali zadržati osebe do prihoda policije;
  • uporabljati video nadzorne sisteme in voditi evidenco obiskovalcev na varovanem območju.

Vsi ukrepi morajo biti sorazmerni zakonitemu cilju njihove uporabe, pri tem pa ne sme biti nihče izpostavljen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju. Varnostnik sme ukrepati na način, da z najmanjšimi škodljivimi posledicami doseže izvršitev cilja, pri tem pa mora uporabljati ukrepe, ki osebi najmanj škodujejo. Če osebo pridrži, jo sme za največ 2 uri.

Med opravljanjem nalog varovanja, sme varnostnik nositi strelno orožje, če ima ustrezno dovoljenje za nošnjo orožja. Orožje lahko pri delu tudi uporabi, vendar le, če ne more drugače zavarovati življenja ljudi ali odvrniti napada v katerem je ogroženo njegovo življenje ali življenje osebe, ki jo varuje. Pred uporabo mora ustrezno opozoriti, izstreliti pa tudi opozorilni strel.

Varnostnik, ki omeji gibanje osebi, uporabi sredstva za vklepanje, fizično silo ali strelno orožje, je dolžan o tem takoj obvestiti policijsko postajo.

Nastanek besedila: oktober 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog