Novice - Izmere in cenitve

novica

Novi standard za računanje površine in prostornine

Novi standard za računanje površine in prostornine
Objavljeno dne 18.11.2011
Slovenski inštitut za standardizacijo je novembra 2011 izdal nov standard, ki se nanaša na površine in prostornine. Mednarodni standard SIST ISO 9836:2011 podaja definicijo in način računanja indikatorjev  površine in prostornine. Indikatorji povrsine in prostornine, definirani  v tem standardu, so namenjeni praktični uporabi kot podlaga za ocenjevanje različnih vidikov kakovosti stavb ali kot pomoč pri načrtovanju.  Standard nadomešča starejšo verzijo SIST ISO 9836:2000.
 
Na standard SIST ISO 9836 se sklicuje naslednja slovenska  zakonodaja:
 • Zakon o graditvi objektov (Ul RS 110/2002) ;
 • Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (UL RS 21/2011) ;
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in  stanovanjskih stavb (UL RS 127/2004) ;
 • Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UL RS  81/2007) ;
 • Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (UL RS 95/2007) ;
 • Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (UL RS  80/2007) ;
 • Pravilnik o vpisih v kataster stavb (UL RS 22/2007);
 • Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo  vplivov na okolje (UL RS 72/2007) ;
 • Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o  določitvi objektov državnega pomena (UL RS 33/2003) ;
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Priloga 1) (UL RS 14/2007) ;
 • Tehnična smernica TSG-01-004:2010 - Učinkovita raba energije v stavbah  (UL RS 52/2010);
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v  stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (UL RS 7/2010) .
 
Vir: SLONEP
Dodaj v:
 • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog