Vprašanja - Izmere in cenitve
Število ustreznih rezultatov: 63
Podeljevanje licenc v EU (NN)
Po kateri metodologiji se opravlja vrednotenje nepremičnin, kdo bo lahko bodoči cenilec in kdo bo podeljeval licence? ... (Urad za informiranje)
Izmere prostora (NN)
Pri prodajni pogodbi sem dogovril nakup prostora z določeno kvadraturo.Prodajalec mi je bez zapisnika izroćil prostor z primankljajem.Sklicuje se na gradbene uzance.Pogodba je kupoprodajna, ali se moti.Jaz nisem bil investitor gradnje.Kaj se prodaja neto površina oziroma stvarne izmere ali ne.Koliko odstopanje je dovoljeno in v katerih primerih. ... (SLONEP)
Kriterij za cenitev zasedenih stanovanj (D.P.)
Najemnik državnega stanovanja lahko sedaj kupi to stanovanje samo po dražbenih pogojih( Uredba o postopkih prodaje...,UL 47/2001).Ker je izenačen z ostalimi interesenti za nakup tega sanovanja, ga zanima ali za vrednost zasedenih stanovanj veljajo drugačni cenovni kriteriji. ... (SLONEP)
Projektant strojnih instalcij (L.C.)
Ali lahko dipl.ing.str., ki je zaključil "visoko strokovno šolo" (ne UNI) projektira, vodi in nadzira projekte strojnih instalacij, če ima strokovni izpit seveda! Prosim, če na vprašanje odgovorite! ... (SLONEP)
Razlastitev (NN)
Občina bi rada po 3x nižji ceni od tržne odkupila mojo (stavbno)parcelo, ker jo rabi za cesto, ki je planirane na tej lokaciji. Njihovo ceno je določil njihov cenilec v skladu z njihovimi standardi.Ker grozijo z razlastitvijo oz. v nadaljnem postopku z sodiščem me zanima če sodni cenilci na sodišču kot vrednost zemljišča vzamejo tržno vrednost ali vrednost v skladu z njihovimi (cenilskimi) standardi. ... (SLONEP)
Razlastitev (NN)
Občina bi rada po 3x nižji ceni od tržne odkupila mojo (stavbno)parcelo, ker jo rabi za cesto, ki je planirane na tej lokaciji. Njihovo ceno je določil njihov cenilec v skladu z njihovimi standardi.Ker grozijo z razlastitvijo oz. v nadaljnem postopku z sodiščem me zanima če sodni cenilci na sodišču kot vrednost zemljišča vzamejo tržno vrednost ali vrednost v skladu z njihovimi (cenilskimi) standardi. ... (SLONEP)
Plačilo davka na dobiček (NN)
stanovanje smo kupili po stanovanjskem zakonu, vendar nismo lastniki tri leta.zdaj bi ga želeli prodati vendar nas zanima glede na to da je bilo v stanovanje vloženo precej denarja adaptacija, kolikšen je davek na dobiček. ali se upoštevajo v razliko med ceno tudi naša sredstva vložena v adaptacijo stanovanja in kakšne dokumente je treba predložiti da se to dokaže. Namreč kupili smo stanovanje za 16000 dem prodajamo ga pa za 200000 dem.... (SLONEP)
Stavbna, zemljiška, gradbena parcela (NN)
Ali predstavlja prispevek zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, delež, ki odpade na njegov objekt – stavbo oziroma zemljiško parcelo, na kateri namerava graditi oziroma je njegova stavba že zgrajena – stavbna parcela in kaj pomenijo izrazi zemljiška parcela, stavbna parcela, gradbena parcela? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Darilna pogodba? (A.F.)
Sestra moje babice želi prenesti lastninsko pravico do svojega stanovanja name.Kakšen način prenosa bi bil finančno najugodnejši(oporoka,darilna pogodba,prodajna pogodba,...?),kakšni bi bili pri tem stroški, če je vrednost nepremičnine cca.120000 DEM?Omenjena sorodnica nima svojih otrok ali zakonskega partnerja.V stanovanju,ki je predmet tega vprašanja,stanujem že skoraj 4 leta in nisem lastnica nobene druge nepremičnine. Zaenkrat nimam prijavljenega ne stalnega ne začasnega prebivališča na naslovu tega stanovanja,omenjena sorodnica živi v domu upokojencev,kjer je začasno prijavljena,stalno prebivališče ima na naslovu svojega stanovanja.... (SLONEP)
Sprememba namembnosti stanovanja v poslovne prostore (NN)
Kakšen postopek naj bi bil najbolj primeren za spremembo namembnosti stanovanjskih prostorov v poslovne prostore? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Površina etažne lastnine (NN)
Kaj se po 32. členu pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije šteje za površino etažne lastnine (stanovanja) oziroma ali je to koristna (neto) površina po JUS U.C2.100, kot je to bilo določeno s prejšnjim pravilnikom (Uradni list SRS, št. 40/89), kjer se podne površine pomnožijo z različnimi koeficienti, kako izračunati koristno površino stanovanja v načrtih, kadar gre za kombinacijo klasičnega ometanega zidu in predelnih sten iz mavčnobetonskih sten, ki se ne obmetavajo, ter kako izračunati koristno površino stanovanjskih prostorov v mansardah, kjer je višina stropa manjša od 1,50 m? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Obvestitev občine o parcelaciji (NN)
Ali je glede na določbo 9. člena ZUN-G o skrbi občine za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti potrebna zahteva, da mora lastnik zemljišča obvestiti občino o nameravani parcelaciji, če je podlaga za parcelacijo načrt gradbenih parcel iz lokacijske dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Določanje funkcionalnega zemljišča gasilskemu domu (NN)
Kakšne kriterije lahko upravni organ uporabi glede na svojo pristojnost pri določanju funkcionalnega zemljišča k gasilskemu domu, oziroma ali je mogoče določiti samo tisto stavbno zemljišče, ki je potrebno za redno rabo gasilskega doma, ali pa je mogoče določiti tolikšno zemljišče, za katero se v vlogi zahteva kot funkcionalno zemljišče in naj bi obsegalo tudi vadišče, ki služi gasilskemu domu? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Definicija funkcionalnega zemljišča (NN)
Kaj je to funkcionalno, kaj pa skupno funkcionalno zemljišče, kakšen status ima prometna površina in parkirišča, ki ležijo na stavbnem zemljišču, katero naj bi bilo funkcionalno oziroma skupno funkcionalno zemljišče k večjemu številu večlastniških stanovanjskih hiš (stolpičev) in ali se za funkcionalna zemljišča lahko izdaja lokacijska dokumentacija, ali se šteje stavbno zemljišče, na katerem stoji hiša, za stavbišče ali za funkcionalno zemljišče ali pa morda celo za skupno funkcionalno zemljišče, kateri upravni organ je krajevno in stvarno pristojen za odločanje o tem, kaj je in kolikšno je v posameznem konkretnem primeru funkcionalno oziroma skupno funkcionalno zemljišče in kakšen status ima prometna površina, ki leži na stavbnem zemljišču, katero naj bi bilo funkcionalno oziroma skupno funkcionalno zemljišče k večjemu številu večlastniških stanovanjskih hiš, če jo že vse od zgraditve teh hiš uporablja zelo mnogo ljudi, ne glede na kraj njihovega stalnega bivališča, za prehod oziroma celo prevoz od ene do druge javne površine (javne ceste)? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NN)
Kako se določuje površina prostorov na podlagi katere se določi višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Določitev funkcionalnega zemljišča (NN)
Ali je v smislu veljavnih predpisov mogoče smatrati, da z določitvijo sosednjega zemljišča kot funkcionalno zemljišče k določenemu stanovanjskemu bloku, pridobijo stanovalci - solastniki tega bloka, tudi solastninsko pravico na takšni parceli, čeprav parcele niso odkupili s pravnimi poslom in ali je določitev takih zemljišč kot funkcionalnih zemljišč sploh dopustna? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sosedje preprečujejo gradnjo (NN)
Ali lahko sosed in drugi stanovalci naselja oporekajo tipu gradnje objekta, pogojujejo oddaljenost posameznih delov objekta od parcelne meje, čeprav bo nameravani objekt stal več kot 4 metre od parcelne meje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Določitev površine gradbene parcele (NN)
Kako se določi in izračuna površina gradbene parcele? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo določa funkcionalno zemljišče? (NN)
Kateri upravni organ je krajevno in stvarno pristojen za odločanje o tem, kaj je in kolikšno je v posameznem konkretnem primeru funkcionalno oziroma skupno funkcionalno zemljišče? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovolitev dostopa geodetov na zemljišče (NN)
Kako se izvrši določba (novega) 49.a člena ZUN, če lastnik ne dopusti dostopa na svoje zemljišče? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Parcelacija črnih gradenj (NN)
Ali parcelacija "črnih gradenj", kot to določa 49. člen novega zakona o stavbnih zemljiščih, pomeni njihovo legalizacijo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vložitev zahtevka za določitev funkcionalnega zemljišča (NN)
Kdo je aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za določitev funkcionalnega zemljišča, oziroma ali so to lahko lastniki stanovanj večstanovanjskega objekta, ali lastnik zemljišča, ki je vezano na ta objekt in ali so to lahko tudi lastniki stanovanj, ki niso stanovalci? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kaj je funkcionalno zemljišče (NN)
Kaj se dejansko lahko šteje k funkcionalnemu zemljišču oziroma koliko m2 znaša minimalno funkcionalno zemljišče, brez katerega hiša sploh ne more funkcionirati oziroma se je ne da uporabljati, ter pod kakšnimi pogoji in po kakšni ceni mora občina prodati funkcionalno zemljišče? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Velikost funkcionalnega zemljišča (NN)
Kolikšna funkcionalna zemljišča lahko pripadajo vrstnim hišam? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Cena geodetskih izmer zemljišča (M.G.)
Zanima me, koliko približno računa pooblaščeni geodet, če na novo razparcelira zemljišče in izdela nov geodetski načrt. Npr. iz sedaj ene parcele naredi štiri.... (SLONEP)
Podstrešno stanovanje (V)
Če je v pogodbi zapisano da je stanovanje podstrešno in je tako zapisano tudi v zemljiški knjigi; ali to pomeni da stanovanju pripada vse do strehe. Zdaj je strop spuščen in stanovalci trdijo da je podstrešje skupno. V zemljiški knjigi podstrešje kot skupni prostor ni navedeno. Hvala.Vesna... (SLONEP)
Površina poslovnega prostora (D.L.)
Kupil sem poslovni prostor in sicer površine 68 m2. Kasneje po prodaji pa sem vseeno dal sodni cenilki izmeriti površino, kjer je bila ugotovljena in izmerjena površina 63,33 m2. Ko sem razliko omenil prodajalcu je dejal da sem kupil bruto površino (skupaj s stenami). Sodna cenilka pa pravi, da se po predpisih, ki veljajo kupuje neto in ne bruto povšina. Zanimam me, kaj mi je storiti v tem primeru, ker če hočem nepremičnino recimo prodati mi lahko za skoraj 5 m2 hodijo stvari narobe. Zanima me tudi, ali je v tem primeru prodajalec dolžan vrniti del kupnine za razliko v kvadraturi? Hvala za vaš odgovor!... (SLONEP)
Cena lokacijske dokumentacije (L.M.)
Kolikšna je okvirtna cena loikacijske dokumentacije za stanovanjsko hišo, ki jo izdela pooblaščeno podjetje? ... (SLONEP)
Dvig najemnine poslovnih prostorov?! (T.P.)
Smo najemniki 300 m2 poslovnih prostorov (pisarne, sejna soba, hodnik)v Stegnah. Najemodalec nam je od leta 1997 dvignil ceno m2 najema v letu 1999 iz 25 DEM na 27 DEM in v letu 2001 na 30 DEM. Dvig cene utemeljuje s člankom v reviji Podjetnik (December 12/00)z naslovom POSLOVNI PROSTORI SE DRAŽIJO ZA 10% LETNO - po podatkih baze Slonep ... ZANIMA ME (NAS) KAJ JE OSNOVA ZA POVIŠANJE: ALI SIT CENA ALI DEM? In nazadnje - HVALA za hiter odgovor! Lep pozdrav - Daewoo - Pirnat... (SLONEP)
Prenos lastništva (D.G.)
Zanima me, kolikšni davki oz. drugi stroški izhajajo iz darilne pogodbe: mati mi namerava podariti zazidljivo parcelo z obstoječim stanovanjskim objektom. Nadalje me zanima, ali je potrebna cenitev omenjene parcele in kdo to opravi. Ali je darilna pogodba finančno najbolj ugoden instrument prenosa lastništva? Hvala.... (SLONEP)
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog