Vprašanja - Izmere in cenitveSodni cenilec nepremičnin

VPRAŠANJE:

Zanima me kje je možno opraviti izpit za sodnega cenilca nepremičnin? Katero izobrazbo potrebujem, prakso...? Hvala za vas trud. lep pozdrav Domen Zupancic

(D.Z.)


ODGOVOR:

Ministrstvo za pravosodje vodi postopek za imenovanje izvedenca oziroma cenilca v skladu z zakonom o sodiščih in pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih in po pravilih zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Oseba, ki želi biti imenovana za izvedenca oziroma cenilca vloži pri ministrstvu vlogo za imenovanje za izvedenca ali cenilca z navedbo osebnih podatkov iz drugega odstavka 88. člena zakona in strokovnega področja, za katero želi biti imenovana.

Kandidat mora vlogi priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– potrdilo pooblaščene izobraževalne organizacije o aktivnem znanju slovenskega jezika;
– javno listino, iz katere so razvidni osebni podatki kandidata;
– pisni življenjepis;
– dokazilo, da kandidatu ni bila odvzeta poslovna sposobnost, ki ni starejše od 30 dni;
– izpisek oziroma potrdilo iz kazenske evidence, ki ni starejše od 30 dni;
– dokazila o univerzitetni oziroma drug
i ustrezni izobrazbi po tretjem odstavku 87. člena zakona;
– dokazila o ustreznem strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah za določeno vrsto oziroma strokovno področje izvedenskega oziroma cenilskega dela;
– dokazila, da ima kandidat šest let delovnih izk
ušenj na določenem izvedenskem oziroma cenilskem področju oziroma, da je priznani strokovnjak z ustreznimi dokazili po tretjem odstavku 87. člena zakona;
– izjavo kandidata, da ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom oziroma cenilstv
om;
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev po zakonu oziroma pravilniku.

Kot dokazilo o ustreznem strokovnem znanju ter praktičnih sposobnostih in izkušnjah se upošteva natančna navedba področja in trajanja poklicnih izkušenj in zaposlitev kandidata, potrdila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih in drugih izobraževalnih oblikah, podatki o objavljenih strokovnih in znanstvenih prispevkih, raziskovalni in izobraževalni dejavnosti, mnenja, ocene in priporočila strokovnih združenj in drugih strokovnih institucij s področja, na katerem želi kandidat opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo, ter druga ustrezna potrdila in izjave o strokovnosti.Kandidat mora predložiti tudi potrdilo o opravljenem posebnem preizkusu strokovnosti, če je ta odrejen po določbah 87. člena zakona in 10. člena pravilnika.

V skladu z 8. členom pravilnika o opravljanju izpitov za pridobitev potrdil (certifikatov) za strokovna naziva revizor in pooblaščeni revizor organizira izpite v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, in sicer iz predmeta

 • OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN
  11. junij 2002
 • RAČUNOVODSTVO IN DAVKI
  20. junij 2002

SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO

Dunajska cesta 106/II

1000 Ljubljana

tel:01 56 85 554

Kandidat, ki želi opravljati izpit,

 • mora imeti univerzitetno izobrazbo,
 • mora imeti najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva znanje, potrebno za ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme,
 • mora obvladati slovenski jezik,
 • ni smel (ne sme) biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanja zoper premoženje oziroma gospodarstvo,
 • mora izpolnjevati pogoje iz kodeksa poklicne etike.

Od kandidata, ki se vpiše v izobraževanje, se pričakuje, da je pri dodiplomskem študiju pridobil znanje, ki ga za posamezen naziv določa pravilnik.
Opravljeni izpiti iz teh predmetov niso formalni pogoj za vpis v izobraževanje, priporočljivo pa je, da kandidat morebitno manjkajoče znanje dopolni pred vpisom, saj je znanje, pridobljeno po tem izobraževalnem programu,
nadgradnja znanja s teh področij.

08.06.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog