Ravnanje z gradbenimi odpadki

Pri vsaki gradnji vedno ostane del gradbenega materiala, ki nastane pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.

Med gradbene odpadke sodijo:

 • beton;
 • opeka;
 • ploščice;
 • keramika;
 • les;
 • steklo;
 • plastika;
 • bitumenske mešanice, premogov katran in izdelki iz katrana;
 • kovine (tudi zlitine);
 • material od izkopa (zemlja, kamenje,…);
 • izolacijski material;
 • gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest;
 • drugi gradbeni odpadki in ruševine.

Za ustrezno ravnaje s tovrstnimi odpadki je odgovoren investitor, ki mora zagotoviti njihovo varno odstranitev in deponiranje. V ta namen moramo izdelati Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki in ga priložiti projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki izdelamo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Agencije za okolje in prostor.

Načrta nam ni treba priložiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, kadar smo kot investitor fizična oseba ali gradimo ali rekonstruiramo manj zahtevni objekt z manj kot 1.000 m3 zemeljskega izkopa.

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki moramo vseeno izdelati in ga priložiti gradbenemu dovoljenju za rušenje in odstranitev objekta. Kopijo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in poročilo moramo v 30 dneh poslati okoljskemu inšpektorju na Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog